Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Förslag till detaljplan för Containerterminal, delar av Holen 4:16, Insjön

Förslag till detaljplan för terminal- och logistikverksamhet.

Gränser för planområdet för förslag till detaljplan för containerterminal

Det här händer just nu

Samhällsbyggnadsutskottet har tidigare beslutat om positivt planbesked samt att kungöra ärendet för samråd. Samrådet pågick mellan den 3 oktober och den 16 november 2023.

Illustration över detaljplaneprocessen

Efter samrådet behandlas alla det synpunkter som inkommit i en samrådsredogörelse. Eventuellt behövs kompletterande utredningar eller andra ändringar i förslaget göras innan ärendet kan gå vidare till granskningsfasen.

Syftet med planen

Planens syfte är möjliggöra utvidgning av befintligt industriområde för att möjliggöra lagring av produkter och två ytterligare järnvägsspår samt containerhantering. Det möjliggörs även för fastbränseprodukter ex. flis samt nybyggnad av lagerbyggnad.

Förslaget till detaljplan är förenligt med kommunens översiktsplan. Förslaget kan antas få en betydande miljöpåverkan varför en strategisk miljöbedömning har utförts.

Aktuellt område

Planområdet är beläget vid sjön Insjön, cirka 2 kilometer norr om den centrala delen av tätorten Insjön.

Kommunala beslut

Positvt planbesked lämnades av Utskottet för samhällsbyggnad den 2021-01-21 § 16. Vilket förnyades i 2023-01-19 § 11.

Inom planbeskedets giltighetstid, två år, ska ett samrådsförslag presenteras.
Beslut om kungöra förslaget för samråd 2023-09-19 § 142.

Planhandlingar och övriga handlingar

Digital dialog

Allmänheten inbjöds till digital dialog om förslaget. Dialogen fördes via en chatt på denna sida, onsdag den 25 oktober klockan 12.00-13.00 samt klockan 17.00-18.00.
Frågor som lämnats i chatten bedöms inte som yttranden som kan ligga till grund för överklagande.

Sidan uppdaterad: