Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Övre Heden

Övre Heden är en av Insjöns större byar och är centrerad kring järnvägen mellan byarna Holen i öst och Tunsta i väst.

En gul byggnad i funkisstil. Högst upp på huset finns en röd skylt "Sang".

Den gamla Sang-biografen. En stilren och välutformad funkisbyggnad som håller nationellt hög klass. Foto: Lars Jönses, Dalarnas museum.

Områdeshistorik

Övre Heden är en av Insjöns större byar och är centrerad kring järnvägen mellan byarna Holen i öst och Tunsta i väst. Tågstationen flyttades från Ålbyn till Övre Heden 1914 då järnvägen förlängdes norrut, vilket resulterat i en stor koncentration av företag och verkstäder i byn. Verkstäderna byggdes ofta i direkt anslutning till bostaden, varvid lokalerna ofta var små. Här märks byggnader efter gångna åkerier, smedjor, textilfabriker, garverier, snickerier, bilverkstäder med mera. Idag har dessa småskaliga industri- och servicelokaler i hög grad förlorat sina ursprungliga funktioner, men flertalet av dem är ännu tillsynes välbevarade.

När jordbruksbyarna började växa samman på det tidiga 1900-talet för att sedan bilda tätorten Insjön, etablerades något av ett centrum längs Faluvägen. Den västra delen av Faluvägen löper genom Övre Heden för att sedan fortsätta genom Holens by. Här finns bland annat biograf Sangs gamla lokaler, en nära monumental funkisbyggnad som skvallrar om Insjöns framtidsvision under det tidiga 1900-talet. Längs samma gata finns en av ortens få matvarubutiker, och tidigare återfanns här även en busstation som numera rivits.

Bebyggelsen i Övre Heden kan grovt delas in i två delar. De södra delarna som, bortsett från shoppingområdet vid Hjultorget, domineras av villabebyggelse från 1930–1950-talen. Som redan nämnts har många av dessa bostäder tillhörande verkstads- och industrilokaler som i hög grad ännu är bevarade. Den norra delen av Övre Heden är däremot mer uppblandad, där främst äldre jordbruksfastigheter från det förra sekelskiftet samsas med lamellhus och villor uppförda på 1960–1970-talen. Större trävillor från tidigt 1900-tal förekommer också frekvent.

Värden

Nedan beskrivs de värden som Övre Hedens by bedöms besitta. I detta kulturmiljöprogram beskrivs kulturhistoriska och estetiska värden. Alla värden förklaras i sitt sammanhang, men utefter en förutbestämd grundmall som är lika för varje by.

Värden/var varsam med:

 • Samtliga fastigheter och gårdar som på ett tydligt vis kan knyta an till Övre Hedens gamla jordbrukssamhälle. I Övre Heden finns ett fåtal mer eller mindre bevarade äldre gårdar, samt ett stort antal gårdsbyggnader som idag står som solitärer. Dessa byggnader består i hög utsträckning av ekonomibyggnader från det sena 1800-talet: lador, stall, härbren och enstaka portlider. Även en handfull bostadshus från innan år 1900 finns bevarade, som regel i form av senare tillbyggda enkel- eller parstugor. I regel är dessa klädda med rödfärgad locklistpanel med enkla foder, knutar och vindskivor i vitt. Bland dessa byggnader återfinns Berg Olles parhärbre från 1629 på fastigheten Övre Heden 22:23 som utgör socknens enda byggnadsminne. Den äldre jordbruksbebyggelsen återfinns främst i nära anslutning till järnvägen där sträckan Torgvägen-Stationsvägen, samt Ålvägen är speciellt framträdande.
 • Övre Hedens småskaliga gårds- och villabebyggelse. Både den gamla jordbruksbebyggelsen och de senare anlagda kvarteren håller en medveten lågmäldhet för att smälta in i kulturlandskapet. Inga byggnader överskrider två våningar i höjd. Att bebyggelsens konsekvent lågmälda skala och byggnadshöjd vidmakthålls är värdebärande för landskapsbilden och de värdefulla kulturlandskapen i Insjön.
 • De öppna grönområdena i äldre gårdsmiljöers direkta närhet. De byggnader som finns kvar på gårdarna är värdefulla men lämnas utan kontext om de inte betraktas tillsammans med det rika jordbrukslandskap som de en gång uppfördes i. På grund av detta bedöms kvarvarande grönytor på ömse sidor om byn, som fortfarande är öppna och obebyggda, besitta mycket höga kulturvärden. Områdena omfattar då särskilt grönområdet mellan Ålvägen och riksvägen samt grönområdena mellan Stationsvägen och Källvägen.
 • Villaområdena från 1920–1940-talet. Brytningen med det äldre jordbrukssamhället i Insjön skedde i etapper men det var först i och med anläggandet av större villaområden med tillhörande fruktträdgårdar som denna brytning gjordes på allvar. Det villaområde som växte fram strax öster om Insjövägen, i höjd med Hjultorget, påvisar den skarpa kontrast som det nära urbana samhällslivet kom att innebära gentemot det äldre jordbrukarsamhället. Denna tätortsutveckling kom sedermera att bana vägen för 1950–1970-talens massiva villakvarter som idag är så dominant i Insjöns bebyggelsehistoriska väv. De äldre trä- eller tegelvillorna från 1920–1940-talet är i regel större än de senare elementhusen och är ofta uppförda i trä eller tegel som sedan putsats. De för tiden populära brutna sadeltaken och ljusa fasadkulörerna skapar en speciell gatubild som på ett påtagligt sätt förmedlar Insjöns första steg in i folkhemmet.
 • Det stora antalet småskaliga verkstads- och industribyggnader. Något som är nära unikt för Insjön är till den grad det småskaliga företagslivet bredde ut sig under det tidiga 1900-talet. Småskaligheten som ofta grundade sig i egenföretagande resulterade bland annat i att många bondgårdar och egnahemsvillor kompletterades med verkstäder, stora garage eller små manufakturbyggnader. Dessa småskaliga verksamhetslokaler är inte sällan hopbyggda med bostadshuset och kan idag förmedla ett intressant skede i Insjöns företagsamma historia. Några exempel på sådana fastigheter är Övre Heden 2:8, 10:39, 12:2, 20:18 och 20:81.

Historik och beskrivning

Nedan följer en lista med industriella och publika fastigheter. Dessa fastigheter representerar flera av byns historiska samhällsfunktioner och tillskrivs därför ett särskilt dokumentationsvärde. Om byggnaden givits särskilda bevarandevärden framgår detta genom kartmaterialet i slutet av rapporten.

Industribyggnader under 1900-talet

Övre Heden 7:9. Längs Insjövägen mellan Knippboheden i söder och Hjultorget i norr ligger Insjöns väveri med tillhörande försäljningsbutik. Den långsträckta rektangulära byggnaden består av flera sammanlänkade byggnadskroppar i en- till två våningar, med sadeltak klädda i lertegel. Fasaderna är putsade ljust grågröna med fönsteromfattningar i vitt. Fönstren ut mot Insjövägen består i huvudsak av treluftsfönster med vitfärgade karmar och mittposter. I den norra byggnadskroppen är det istället huvudsakligen stora överhängda enluftsfönster. På taket sitter en stor lysrörsskylt i rött med texten Insjöns väveri, troligen från 1950–1960-talet. Precis som Masens väveri var tidigare har Insjöns väveri under längre tid varit en populär punkt för turister och charterbussar.

Övre Heden 13:13. På västra sidan om riksvägen strax sydväst om Clas Ohlson finns en större industrifastighet, tidigare Ahrnebergs möbelfabrik. Byggnaden består av flera sammanlänkade byggnadskroppar och inhyser ett stort antal företag. Här finns bland annat Lundhags fabriksbutik, Arkos Home AB och Insjöns kakel & Interiör AB.

Huvudbyggnaden som troligen tillkommit runt 1900-talets mitt är uppförd i två våningar med en slätputsad mörkt röd fasad. Den norra byggnadskroppen har ett flackt tak medan den södra försetts med ett sadeltak klätt i plegel. Byggnaden har i huvudsak försetts med tvåluftsfönster med vitfärgade karmar och mittposter. Flera senare tillbyggnader har gjorts, däribland en stor maskinhall åt väster, samt en långsmal envåningsbyggnad i trä åt söder. På tomtens södra del står även en separat byggnad snarlik den ovan nämnda. Denna byggnad i två våningar är delvis klädd i rödfärgad locklistpanel, och delvis slätputsad mörkt röd. Fönstren är kvadratiska tvåluftsfönster med spröjs. Fönstren har vita karmar och spröjsar, där fönstren på den panelade byggnadskroppen även har rödfärgade foder. Sadeltaket är klätt med lertegel. I denna byggnad, som troligen byggt som snickeri eller hyvel, håller idag möbelsnickeriet Bord & Stolar till, med inriktning på traditionella allmogemöbler.

Övre Heden 52:1. I Övre Hedens nordvästra utkant, längs Kornvägen, ligger Siljas gamla industrilokaler. Silja slipsfabrik lät uppföra industrilokalerna och flyttade hit sin verksamhet 1952, som sedan drevs i lokalerna en bit in på 1980-talet. Idag håller företaget Scandinavian Tool systems till i lokalerna. Fastigheten är förhållandevisvälbevarad till sitt yttre, med så gott som samtliga originalfönster bevarade. Byggnaden består av två byggnadskroppar uppförda i en- respektive två våningar, med flacka sadeltak klädda med korrugerad plåt. Siljas gamla lysrörsskyltar sitter fortfarande monterade på taket, något som idag utgör ett landmärke i Övre Heden.

Publika anläggningar, butiker och övrigt

Övre Heden 1:15. På Hjultorgets södra del, mellan Insjövägen i öst och riksvägen i väst, ligger Clas Ohlson. Affären utgör en av Insjöns största byggnader och har tillkommit i etapper, där den äldsta delen uppfördes 1972 i samband med att butiksverksamheten flyttade till nuvarande plats. Den äldsta delen ritades av Benny Agnas ritkontor i Leksand. Fastigheten består av ett flertal stora byggnadskroppar i två till tre våningar. Fasaderna är huvudsakligen klädda i tegel med undantag för övervåningen på den mittersta byggnadskroppen som klätts i vit plåt. Bottenvåningen som i huvudsak utgörs av butikslokal saknar fönster, frånsett det inglasade entrépartiet i nordväst. Övervåningarna som utgör kontors- och personalutrymmen är försedda med horisontella bandfönster. Förutom den stora Clas Ohlson-skylten med vita bokstäver på taket är även tegelfasaderna försedda med Clas Ohlsons initialer på två olika ställen. Dessa är i det närmsta utformade som väggkonst, med välutformade modernistiska bokstäver i polerad gulmetall. Den ena av dessa installationer är dessutom försedd med ett stort väggur. Till fastigheten hör en rödfärgad enkelstuga som står på parkeringen mitt på Hjultorget. Stugan utgjorde fram till 1921 Clas Ohlsons postorderverksamhet och cykelverkstad och stod på Faluvägen 33. År 2019 hade Clas Ohlson c:a 900 anställda i Insjön.

Övre Heden 5:11. I kröken på Gärdesvägen strax söder om Faluvägen ligger Övre Hedens gamla brandstation. Byggnaden är uppförd i en våning med suterrängplan åt väst och ett flackt sadeltak klätt med lertegel. Fasaden är klädd i tegel, medan suterrängplanet är av gråmålad betong. Byggnadens östra gavel är försedd med tre garageportar, varvid den mittersta är något högre. De fönsterförsedda portarna har även vitputsade omfattningar. Båda våningar är försedda med nära kvadratiska enluftsfönster utan utanpåliggande foder, med karmar i vitt. Sedan brandkåren slogs samman med Leksand har lokalen fungerat som boulelokal åt PRO.

Övre Heden 13:22 och 13:24. Mitt i Övre Heden, där Lisskarvägen möter Källvägen och Insjövägen, står ett långsträckt bostads- och affärshus. Byggnaden uppfördes 1935 och inhyser idag förutom lägenheter även Handelsbankens kontor. Den långsträckta rektangulära byggnaden är i två våningar med ett mittparti i tre våningar samt ett suterrängplan åt öst. Fasaden är slätputsad i en ljus persikoton, där mittpartiet färgats något mörkare, skapandes effekten av en mittrisalit. Takfallen är valmade och klädda med lertegel, alternativt betongpannor. Fönstren på samtliga våningar är i huvudsak av treluftstyp, med vita karmar och mittposter. I hörnet närmast Insjövägen, där Handelsbanken har sitt kontor, har byggnaden istället ett par stora skyltfönster.

Övre Heden 21:24. Strax nedanför hotellet på södra sidan av Hotellvägen, ligger en villa uppförd 1938 som tidigare varit bostad och kontor åt Bergkvistsågen. Villan är i två våningar med ett flackt valmat tak klätt med lertegel och är uppfört i strikt funkisstil. Byggnadskroppen är huvudsakligen rektangulär, med en halvcirkelformad utbyggnad i en våning åt sydväst. Fasaden är ljust gulputsad med fönster av altererande två- och treluftstyp. Den runda utbyggnaden är försedd med flertalet tätt sittande smala enluftsfönster, som nästan sträcker sig i hela våningens längd. På övervåningen i fasaden ut mot Hotellvägen sitter ett litet runt tvåluftsfönster. Samtliga fönster har vita karmar och saknar utanpåliggande foder. Villan har sedermera även drivits av turisthotellet som annex, för att idag åter fungera som privatbostad.

Övre Heden 22:19. Högst upp på Vattberget med utsikt åt väster ligger Insjöns turisthotell. Turisthotellet invigdes 1922 och var då Insjöns enda satsning på turism i större skala. Det stora hotellet är rektangulärt till formen och uppfört i två höga våningar. Fasaden är klädd i gul locklistpanel där knutar, vindskivor och foder färgats vita. Fönstren är rektangulära och höga av tvåluftstyp, med karmar och spröjsar i vitt. Huvudentrén i den östra långsidan samt sidoentrén i norr är båda försedda med hängande förtak i rödmålad falsad plåt. Byggnaden är försedd med ett högt mansardtak klätt med lertegel, och kröns av ett runt lanternintorn vars överdel klätts med fjällpanel. Till fastigheten här även en långsmal rektangulär ekonomibyggnad strax söder om hotellet med locklistpanel i samma fasadkulör som hotellbyggnaden. Ekonomibyggnaden är troligen uppförd samtidigt som hotellet och har senare delvis kommit att byggas om till garage, med tre stora brunmålade garageportar samt två brunmålade bräddörrar i byggnadens norra långsida.

Övre Heden 23:32 samt S:11. Mitt på Hjultorget ligger vad som fram tills nyligen var Clas Ohlsons företagsmuseum. Byggnaden uppfördes 1989 med inspiration från 1600-talets gruvlavar med fasad av rödfärgad panel och vita foder och knutar. Byggnaden är kvadratisk, uppförd i två våningar samt försedd med en stor taklanternin. Taket är valmat och klätt med lertegel. Bottenvåningen är i huvudsak försedd med kvadratiska enluftsfönster med spröjs, med undantag för huvudentrésidan åt söder som försetts med två burspråk samt två små runda fönster som flankerar entrén. Övervåningen är försedd med rektangulära halvfönster med spröjs och är placerade direkt under takfoten. Lanterninen består huvudsakligen av stora glaspartier med spröjs.

Övre Heden 26:4. I Faluvägens västra ände, strax intill ICA-butiken, ligger Sangs gamla biolokal. Biografen uppfördes 1938 av den filmintresserade Clas Ohlson som »gåva« åt samhället. Byggnaden ritades av byggnadsingenjören Kurt Danielsson från Borlänge. Lokalen användes även som scen för uppträdanden. Salongen byggdes om på 1950-talet för att få modernare biografteknik. Bioverksamheten upphörde 1979. Lokalen användes inledningsvis som järnhandel men byggdes sedan om till övernattningsrum och är idag äldreboende. Byggnaden hör till ett av de större byggnadsverk som uppfördes i Insjön under 1900-talets första halva och håller en nationellt hög klass gällande arkitektonisk kvalitet och form. Byggnaden är uppförd i två- till tre våningar med slätputsad fasad i ockragult och flacka tak klädda med falsad plåt. Fönstren är övervägande av tvåluftstyp med vitfärgade karmar och mittposter. Flera runda småfönster förekommer. Balkonger finns åt söder och öster, med slutna sargar i grönmålad plåt. Ursprungligen fanns huvudentrén i kortsidan ut mot Faluvägen för att senare ersättas av ett nytt entréparti på västra långsidan.

Övre Heden 36:16. Längs Stationsvägen strax söder om tågstationen ligger vad som tidigare varit Tysklinds företagslokaler. Byggnadens stomme härrör från1800-talet men har kommit att byggas om i flera skeden sedan dess. Tysklinds postorderföretag fanns i lokalerna 1921–1976. Dessförinnan har här drivits både väveri och papperstillverkning. Delar av byggnaden är uppförd i timmer, men fasaden har sedermera kommit att slätputsats och vitfärgats. Byggnaden består idag av flera sammanlänkade byggnadskroppar i två våningar, där samtliga har sadeltak klädda med lertegel. Samtliga fönster består av foderlösa en- eller tvåluftsfönster med vitfärgade karmar. I den nordöstra gaveln ut mot Stationsvägen finns även ett par skyltfönster som vittnar om att det tidigare bedrivits butik i lokalen. På tomten står också en till synes välbevarad ekonomilänga bestående av garage och förrådsbodar. Byggnaden består av en långsmal rektangulär byggnadskropp i en och en halv våning med sadeltak klätt med lertegel. Fasaden är klädd i liggande röd panel med vita knutar och vindskivor. Långsidan ut mot gården är försedd med tre brunmålade bräddörrar. I gaveln ut mot Stationsvägen finns en garageport i samma kulör.

Karta över kulturmiljöer

I kartan kan du ta del av rapporterna för de olika byarna eller områdena. Du kan även se rekommendationer och riktlinjer genom att söka efter en fastighet eller leta dig fram i kartan.

 • I nedre högra hörnet kan du välja vilka kartlager som du vill se. Du kan välja att visa ett eller flera lager samtidigt.
 • Verktygen till vänster använder du för att till exempel zooma in eller ut och för att mäta avstånd.
 • Överst i kartan finns en sökruta. Här kan du söka efter en specifik adress eller fastighet.
 • I det övre högra hörnet finns verktyg som du kan använda för att spara, skriva ut eller dela kartan.

Teckenförklaring till kartan

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

 • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbrukslandskapets öppna och hävdade karaktär.
 • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
 • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Sidan uppdaterad: