Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Ytteråkerö

Ytteråkerö är en del av Häradsbygden, en stor och komplex bebyggelsemiljö som bildas av sex mer eller mindre sammanvuxna byar i det rika och kuperade odlingslandskapet väster om Österdalälven och söder om Noret.

Ålderdomlig enkelstuga i Ytteråkerös västra del.

Ålderdomlig enkelstuga i byns västra del. Foto: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Historik

Ytteråkerö ligger i Härads fjärding i Leksands socken. Namnet Wtanåker förekommer i skrift från 1539, och Ytteråker från 1588. Namnet syftar på läget på en jämn lättodlad mark, men kan även ha koppling till forntida samlingsplats för kult med mera. Byn kallas även Björsgrop. Vid storskiftet kring 1820 fanns 32 gårdar i byn. Ytteråkerö ligger i Leksands kommun, som ursprungligen bildades som Leksands landskommun 1863. År 1971 ombildades landskommunen till Leksands kommun. År 1974 uppgick Siljansnäs och Åls kommuner i Leksands kommun.

Riksintresse för kulturmiljövården: W 29 47 Dalälvsbyarna, Leksand.

Översiktlig placering och topografi

Ytteråkerö är en del av Häradsbygden, en stor och komplex bebyggelsemiljö som bildas av sex mer eller mindre sammanvuxna byar i det rika och kuperade odlingslandskapet väster om Österdalälven och söder om Noret. Till skillnad från många andra byar i Häradsbygden ligger Ytteråkerö kvar på en äldre bytomt närmare Österdalälven. Byn avskiljs från den närmast angränsande byn Gärde i väster av riksvägen och järnvägen. Norr om bykärnan finns Björstjärnen och ytterliggare norrut, på andra sidan en smal remsa med odlingsmark, älven. Sydöst om byn finns stora och utbredda odlingslandskap som slutar i Dragsänget och därbortom Älven. Söder om byn finns stora ytor med hävdad odlingsmark, Ytteråkerö är den östligaste belägna byn i Häradsbygden.

Bytyp

Ytteråkerö är en långsträckt komplex radby som löper i sydväst-nordöst riktning på en ås genom odlingslandskapet. I öster finns enstaka mindre gårdsklungor i det öppna odlingslandskapet. Byn kallas även Björsgrop.

Förhållande mellan landskap och bebyggelse

Häradsbygdens byar är belägna i ett böljande stort och öppet hävdad odlingslandskap med rika sedimentjordar som sträcker sig vida över mångtaliga kullar och sänkor. Landskapet kring Häradsbygden och Ytteråkerö genomskärs av många mäktiga åsgravar där det idag finns små tjärnar och vattensamlingar. Byn angränsar till Björstjärnen i nordöst, och runt om byns södra del finns flera igenväxta lokor. Bebyggelsen i Ytteråkerö är i huvudsak belägen på en ås som skär genom landskapet, med höglänta gårdslägen som erbjuder rika utblickar över det omgivande landskapet. I Ytteråkerö utbreder sig odlingslandskapet i alla riktningar och är därför mer påtagligt än i andra byar i Häradsbygden.

Bebyggelsens huvuddrag

Ytteråkerö innefattar längs den genomlöpande byvägen flera äldre gårdar varav vissa fortfarande är kringbyggda och med ålderdomliga bostadshus samt ekonomibyggnader i timmer. På många gårdar har den äldre bebyggelsen också kompletterats med ett nyare bostadshus under 1900-talet. Nästan alla byggnader i byn är i trä, rödfärgade, långsmala och har sadeltak i vinkel kring 30 grader samt med taktegeltäckning. Den äldre bebyggelsen präglas i övrigt av en påtaglig enkelhet beträffande detaljutformning och färgsättning. De flesta byggnaderna är rödfärgade eller omålade, och den enhetligt dova färgskalan kontrasteras enbart av enstaka vita detaljer, främst på bostadshus och då främst på vindskivor och fönster (karm, båge och foder). Bostadshus med panel eller knutlådor kan även ha vitmålade knutar, men detta förekommer i regel inte på hus med blottlagd timmerstomme. Fönstren på äldre hus är i regel spröjsade tvåluftsfönster i trä med mittpost och sex svagt liggande eller stående rutor. På vissa byggnader förekommer blyspröjsade fönster, men då oftast på övervåningar och i gavellägen. Dessa fönster är vanligen äldre än fönster med träspröjs. Fönsteromfattningar på äldre hus är enkla och vitmålade. På vissa hus förekommer profilerade fönsteröverstycken. Nästan alla byggnader är långsmala och har flacka sadeltak med en- eller tvåkupig tegeltäckning. Skorstenar på äldre hus är i regel byggda i tegel med en smal, enkel utformning.

Längst västerut i byn finns två särskilt framträdande gårdar med bibehållet månghussystem och delvis välbevarade äldre bostadshus. Gårdarna står mycket tätt i en klunga och framträder som ett gytter i landskapet. Vidare längs den genomlöpande byvägen finns flera gårdar med äldre bostadshus i form av enkelstugor, dock ofta med gårdstun som utglesats från ekonomibyggnader från och med 1800-talets senare hälft. På en höjd längst norrut i den västra delen av byn finns en fortfarande kringbyggd gård med en mycket framträdande bostadslänga i väster. Invid Björstjärnen tar byvägen en sydlig riktning och bildar därigenom den S-form som beskrivs ovan. Väster om kurvan som där bildas finns en gård med ett äldre vitputsat bostadshus med flera välbevarade 1800-talsdetaljer, däribland en farstukvist i snickarglädjestil. Där byvägen återgår i östvästlig riktning finns väster om vägen en mycket ålderdomlig enkelstuga på en gård som även innefattar flera andra äldre timmerbyggnader sammanlänkade i en vinkellänga.

Utmärkande drag

I Ytteråkerö finns fortfarande flera välbevarade äldre enkelstugor i en eller en och en halv våning. På de äldsta bostadshusen utgörs farstukvisten av ett enkelt förtak med stöttepelare, vilket syns på bilden längst ner till höger. På en av gårdarna finns en länga med grund av slaggstensflis, vilket är ovanligt i Leksand i övrigt.

Gemensamma anläggningar

Vid Björstjärnen östra strand finns en tvättbrygga i trä överbyggd med sadeltak. I byn finns även gårdsmedjor samt en bystuga från 1900-talet uppförd i timmer.

Värden

Nedan beskrivs de värden som byarna bedöms besitta. I detta kulturmiljöprogram beskrivs kulturhistoriska och estetiska värden.

Platsnamn är ofta gamla, och med betydelser som är sprungna ur, eller anknutna till platsens specifika historia. Att beakta god ortnamnssed är lagstadgat enligt kulturmiljölagen.

Värden/var varsam med:

 • Platsnamnen Ytteråkerö och Björsgrop.

Byarna som helhet, i synnerhet med avseende på bebyggelsens utbredning och samspelet mellan bebyggelse och odlingsmark kan berätta en mångfald av berättelser om livet i Dalarna och Leksand innan industrisamhällets genombrott på landsbygden. I det äldre bondesamhället, här menat som det av jordägande bönder dominerade samhälle som föregick industrisamhället på många platser i Dalarna, uppdelades av tradition såväl jord som byggnader mellan alla syskon i en syskonskara vid arvskifte. I Leksand och Övre Dalarna var de flesta därför småbrukare med egen gård och egen jord, något som är annorlunda gentemot många andra delar av Sverige, där en mindre andel av befolkningen faktiskt ägde jord. När befolkningen ökade, särskilt från och med 1700-talet, splittrades odlingsmarken i komplexa ägofigurer. Något som på sikt ledde till ett jordbruk med minskade marginaler och större känslighet för missväxt. Detta tvingade delar av befolkningen på arbetsvandringar med bisysslor, och gav upphov till bland annat ett utpräglat fäbodbruk. Den odlingsmark som fanns var livsviktig ekonomiskt, men även av stor social betydelse. Att ärva och äga jord ansågs mycket viktigt, och medförde viktiga demokratiska rättigheter och möjligheter, bland annat till att bedriva fäbodbruk och att ha rösträtt i sockenstämman. Det finns specifika företeelser i landskapet i och kring byn som berättar om det äldre bondesamhället. Djurhållningen var förr en förutsättning för livsuppehället. Hur många djur man kunde hålla berodde på tillgången av bete och vinterfoder. Antalet djur styrde i sin tur, före konstgödningens tid, hur stor åkerareal man kunde hålla. Det rådde därför stor konkurrens om slåtter och bete och i stort sett all tillgänglig gräsmark utnyttjades för slåtter medan sämre mark brukades till bete. Hackslogar kallades de stenbundna fastmarker som inte var lämpliga att odla upp men som ändå gav tillräckligt så det var värt att slå. Förbättring av slåttermarkerna utfördes i den mån det var möjligt och man kan se spår av stenröjning. Den årliga slåttern skapade en mager mark som sällan eller aldrig fick tillskott av gödning och därmed gavs förutsättningar för en stor mångfald av växter, insekter och svamp. Varje liten rest av denna naturtyp är värd att förvalta då de ofta hyser hotade arter.

Idag har slåttermarken till stor del växt igen och en liten del har röjts upp till åker. I det som tidigare var öppen mark, åker och äng kan man idag ändå finna spåren av odlarmödan i form av rösen, åkerkanter, beskurna träd men även i själva artsammansättningen. I och runt byarna fanns förr stora arealer slåttermark men med dagens jordbruk är de nästan helt försvunna. De som finns kvar är därför värdefulla att värna.

För att dryga ut vinterfodret till djuren repades löven av träd eller så skars riset av från träd som rönn, sälg och björk. För att underlätta för löv- och risskörd beskars träden, hamlades, på den höjd som var lämplig. Lövfoderträden har kunnat bli mycket grova och gamla och är hemvist för en mångfald av arter. De kan kännas igen genom sin speciella form där grenarna ofta kapades mer än två meter över mark dit djuren inte nådde och det finns en tydlig hamlingszon med grenskott och knölar på stam och huvudgrenar.

Det var inte ovanligt att man planterade vårdträd på gårdarna. Det var ofta ädellövträd, som lönn, lind, alm, ek eller ask. Vårdträden skulle i äldre folktro beskydda gårdens invånare men kan även ha planterats för att exempelvis markera ett barns födelse.

Om fruktträd vårdas på rätt sätt kan de bli gamla och de kan vara värdefulla karaktärsskapare på gårdarna. Alléer, som kan vara enkelradiga eller dubbelradiga, förknippas ofta med högreståndsmiljöer, vilket det är knappt med i Leksands bymiljöer, men de kan även ha planterats längs vägarna för att ge vindskydd och skugga. De kan också ha använts för lövtäkt.

Ytteråkerö omgärdas i sin helhet av ett stort och öppet hävdad odlingslandskap med en för Leksand särskilt rik karaktär.. Den rika landskapskaraktären är värdefull eftersom den erbjuder en historisk kontext till den täta och ovanligt utbredda bebyggelsen i Häradsbygden. Det förhållandevis omfattande jordbruket möjliggjorde att Häradsbygdens byar kunde växa sig mycket stora jämfört med andra byar i Leksand. De öppna odlingslandskapen förstärker också byarnas estetiska värden genom att bidra med öppna ytor, siktlinjer och rumslighet.

Värden/var varsam med:

 • De stora och öppna hävdade odlingslandskapen som omgärdar Ytteråkerö.
 • Dragsänget, en vallmiljö som anlades för att öka ytan med odlingsbar mark i Häradsbygden, men dock i hög grad är igenväxt idag.

Bebyggelsens tillkomst och utveckling hänger samman med hur landskapets resurser kunde nyttjas. Just jordbruksmarken dikterade ofta hur gårdarna placerades i byn. Historiskt placerades många gårdar antingen i skogsbryn eller på karga höjdlägen mitt i odlingslandskapet. Detta beror på att sådana platser inte var lika användbara som odlingsmark. Gårdarnas placering i landskapet konstituerade sedan framväxten och utvecklingen av bynstrukturens karaktär. Att den ålderdomliga karaktären med täta och dynamiskt framvuxna byar levt kvar så tydligt i Leksand beror på att 1700- och 1800-talens skiftesreformer påverkade byarna annorlunda här, än i övriga Sverige. Ytteråkerö är utsträckt och bitvis mycket tät radby hög belägen på en ås som omges av öppet hävdad odlingslandskap. I öster finns spridda men täta gårdsklungor i odlingslandskapet. Byn är en av få Dalälvsbyar vid sidan av Tibble som bibehållit sin ursprungliga bytomt nära Österdalälven. Den organiskt framvuxna och bitvis täta bystrukturen är värdefull eftersom den är typisk för Leksand och Övre Dalarna, samt eftersom att den är trivsam och vacker att vistas i. Bystrukturen är också värdefull eftersom den kan berätta om hur byn utvecklas i samklang med odlingslandskapet och om de förutsättningar som historiskt styrt bebyggelseutvecklingen i Leksand och Häradsbygden.

Värden/var varsam med:

 • Ytteråkerös karaktär av komplex radby med högt belägna gårdar i huvudsak koncentrerade kring en genomlöpande byväg.
 • Spridda men tätt sammanhållna gårdsklungor i odlingslandskapet.
 • Områden där husen och gårdarna står tätt intill varandra och därigenom bidrar till att bebyggelsen i byns olika gårdsklungor framträder som ett tätt »gytter« i landskapet.
 • Bebyggelsens befintliga läge på en ålderdomlig bytomt i odlingslandskapet nära älven.

Från medeltiden och fram till 1900-talet knuttimrades de flesta byggnaderna i Övre Dalarna. I Ytteråkerö finns fortfarande några gårdar med ålderdomliga timmerhus, såväl ekonomibyggnader som bostadshus. Timmerhuskulturen präglas av månghussystemet. Istället för att bygga få och stora byggnader uppfördes många små och funktionsspecifika timmerbyggnader. Det fanns många sociala och praktiska fördelar med detta. De små byggnaderna var lätta att dela upp och flytta vid arvskifte. Råvaran fanns tillgänglig i överflöd. De flesta timmerhusen kan uppdelas i kategorierna bostadshus, djurhus, förvaringshus och verkshus. Timmerhusen i Leksand och Övre Dalarna kännetecknas av utformningsmässig enkelhet, högkvalitativt virke och mycket gott hantverkutförande. De flesta husen byggdes av bönder efter gårdens behov, och med tiden utvecklades stor skicklighet i byggandet. Den stora skickligheten ledde till att timringskonsten också utvecklades till en viktig inkomstkälla för de »träkloka« Leksandsbor som begav sig på utsocknes arbetsvandringar. De ålderdomliga timmerhusen är idag en omistlig beståndsdel i vad som gör Leksands byar till speciella och trivsamma livsmiljöer. Här syns det att människor levt under mycket lång tid. Timmerhusen är byggda med omsorg i en lokal tradition som utvecklats och använts under flera hundra år, fram tills industrialismens intåg, mot 1800-talets slut och kring sekelskiftet år 1900.

Värden/var varsam med:

 • Att husen är byggda i trä eller knuttimrade, samt att de äldre husen ofta har en genomgående enkel karaktär utan onödiga utsmyckningar.
 • Välbevarade bostadshus från innan 1930 i form av enkelstugor, parstugor, sidokammarstugor och korsplanshus. Några särskilt nämnvärda exempel finns på fastigheterna Ytteråkerö 13:15, Ytteråkerö 16:9, Ytteråkerö 19:12, Ytteråkerö 19:7, Ytteråkerö 28:8, Ytteråkerö 24:4 och Ytteråkerö 26:4. Värdebärande egenskaper är byggnadernas: befintliga timmerstommar; långsmala eller rektangulära form; blottlagda timmerstommar; befintliga stående locklistpaneler och liggande spontpaneler i trä; befintlig fönstersättning; befintliga fönsterkarmar; befintliga fönsterbågar i trä med fasta spröjs av trä eller bly tillkomna innan 1950; befintliga fönsterrutor tillkomna innan 1950; profilerade fönsteröverstycken; dekorativa gavelfönster; befintliga dörrar och farstukvistar, särskilt de farstukvistar som bär formen av ett sluttande skärmtak på stöttepelare; lövsågade eller profilsågade detaljer på farstukvistar; dekorerade taktassar; grundmurar med synlig natursten. Stommen och formen på alla de bostadshus som uppförts innan 1930 men därefter väsentligen förändrats är värdefulla.
 • Samtliga knuttimrade ekonomibyggnader – djurhus, förvaringshus och verkshus uppförda innan 1930. Äldre knuttimrade ekonomibyggnader är en omistlig beståndsdel i byarnas karaktär och bör inte flyttas, rivas eller väsentligen förändras.
 • Särskilt välbevarad bland den äldre timmerhusbebyggelsen är bostadshuset och ekonomibyggnaderna på fastigheten Ytteråkerö 13:15. Där finns bland annat en ålderdomlig enkelstuga och ett fähus med grund i slaggstensflis, vilket annars är ovanligt i Leksands socken.
 • Den reveterade parstugan på fastigheten Ytteråkerö 18:2. Värdebärande egenskaper är byggnadens putsfasad, kompositionen mellan slätputs och spritputs samt putsade fönsteromfattningar. Därutöver de egenskaper som beskrivs för andra byggnader i stycket om välbevarade bostadshus ovan.

Även om de äldre husen i Leksand är unika och i sina detaljer bär många olikheter som gör varje gård speciell, finns flera gemensamma nämnare som starkt påverkar bebyggelsens karaktär. Ofta framträder bebyggelsen som ett gytter av tätt placerade röda hus med likartad storlek och form. Det är denna karaktär som kanske starkast kännetecknar byarna, och de aspekter av bebyggelsen som bidrar till denna karaktär är därför särskilt värdefulla. Nästan alla hus i de äldre byklungorna är låga - sällan högre än två hela våningar. Många byggnader har dessutom en långsmal form eller bildar tillsammans långsmala längor som ingår i olika kringbyggda former. De flesta byggnaderna har också sadeltak med tegeltäckning. Att de flesta husen är färgade med falu rödfärg eller omålade i trä är också mycket viktigt för byarnas generella karaktär. Den faluröda färgen har dessutom historisk betydelse, då den präglat byarna i Övre Dalarna och Leksand sedan åtminstone 1800-talets senare hälft. Beträffande vita detaljer i form av exempelvis fönster, fönsterfoder, vindskivor och knutbrädor är detta värdefullt där det förekommer, eftersom även detta är en påtaglig beståndsdel i byns karaktär.

Värden/var varsam med:

 • Den sammanhållna byggnadshöjden om högst två hela våningar.
 • Att byggnaderna har en långsmal form, eller bildar långsmala enheter som tillsammans bildar kringbyggdhet.
 • Att byarna är tätt bebyggda, och att husen står tätt intill varandra.
 • Tegel som takmaterial, i synnerhet befintliga enkupiga och tvåkupiga tegeltak.
 • Den enhetligt förekommande ofärgade eller faluröda färgen. Avstå från att rödmåla naturligt grånade timmerhus. Dessa byggnader har en egen karaktär som i sig är värdefull, och som samspelar väl med sin omgivning även utan rödfärg.
 • Vitmålade detaljer så som fönster, fönsterfoder, fönsteröverstycken, knutbrädor och vindskivor där de redan förekommer. Undvik att måla andra detaljer än fönster och fönsterfoder vita på äldre ekonomibyggnader, eftersom detta ej förekommit i någon större utsträckning historiskt.

Under 1800-talet kom den industrimässiga sågindustrin att erbjuda billigare sågade trävaror, något som i hög utsträckning kom att påverka Övre Dalarnas byggnadskultur. I Leksandsbyarna ledde utvecklingen bland annat till att det blev vanligare med exempelvis utsmyckade farstukvistar och på sikt även trähusbyggande med nya tekniker. I vissa byar sammanföll den ökade tillgången på sågade trävaror med ett ökat relativt välstånd, och i vissa av byarna tillkom i samband med detta nya större manbyggnader i form av exempelvis korsplanshus eller salsbyggnader, något som tidigare varit ovanligt i Leksand. I Ytteråkerö har snickarglädjen främst lämnat avtryck genom förekomsten av enstaka dekorerade farstukvistar och takutsprång. Hus med detaljer i snickarglädjestil kan berätta om hur 1800-talets sågverksindustri kom att erbjuda nya materiallösningar och möjligheter till dekorering. Vidare kan sådana detaljer erbjuda förståelse för bredare berättelser om samhällsförändringar i Leksandsbygden under 1800-talet, vilket är värdefullt. Detaljer i snickarglädje dessutom ofta höga materialmässiga och utformningsmässiga kvalitet vilket är mycket värdefullt.

Värden/var varsam med:

 • Befintliga farstukvistar i snickarglädjestil, med exempelvis profilsågade detaljer, komplicerade fönster och spegeldörrar. Exempel finns bland annat på fastigheten Ytteråkerö 23:11 och särskilt på fastigheten 18:2, där det finns en ståtlig glasveranda.
 • Befintliga profilsågade och lövsågade fasaddetaljer.

I Ytteråkerö finns flera gårdar som bibehållit en kringbyggd äldre fyrkantsform. Dessa gårdar återspeglar hur bebyggelsen vanligen ordnades i det äldre bondesamhället i Dalarna. Den kringbyggda gårdsformen började förekomma mot slutet av medeltiden, och utvecklades sedan mot den fyrkantiga kringbyggda form som dominerade helt i Leksand under större delen av 1700- och 1800-talen. Traditionen med den kringbyggda gården uppstod sannolikt i syfte att skydda gårdstunet från väder och omgivning. Många gårdar som tidigare varit helt kringbyggda gårdar kom på grund av sociala och ekonomiska förändringar att utglesas från och med det sena 1800-talet. Så är även fallet i Ytteråkerö, där många gårdar runt om i byn är utglesade på detta sätt. Orsakerna till förändringen är flera. Det blev bland annat vanligt att funktioner som tidigare haft enskilda byggnader ersattes av större ladugårdskomplex med tegeldel. Den täta och slutna karaktären kvarlever dock i många byar, och utgör en värdefull och tydlig karaktär som är miljöskapande och trivsam. Kringbyggdhet är dessutom typiskt för Leksand och Övre Dalarna.

Värden/var varsam med:

 • Byggnader som bidrar till kringbyggda gårdstun. Oavsett ålder bör sådana byggnader inte rivas eller flyttas. Byggnader som är placerade med fasader mot en bygata bör hanteras särskilt varsamt, eftersom sådana byggnader påverkar hela byns karaktär. Särskilt värdefulla är de gårdar som är kringbyggda på alla fyra sidor och som helt sluter sig mot omgivningen. Några särskilt nämnvärda exempel finns på fastigheterna Ytteråkerö 24:4, Ytteråkerö 25:19, Ytteråkerö 19:7, Ytteråkerö 9:26 och Ytteråkerö 13:15.
 • Portlider och dörrar som leder in till gårdstunen.

I Ytteråkerö finns några välbevarade exempel på 1900-talsbebyggelse. Däribland rödfärgade småhus med locklistpanel samt timmerhus. Byggnaderna har ett kulturvärde eftersom de kan berätta en för Leksandsbygden speciell berättelse om hur industrisamhällets bebyggelse och stiltypisk modernism ibland kunde anpassas till lokala förhållanden och traditioner. Några exempel finns på fastigheterna Ytteråkerö 19:7, Ytteråkerö 6:8, Ytteråkerö 5:16, Ytteråkerö 15:13 och Ytteråkerö 3:14.

Värden/var varsam med:

 • Byggnadernas befintliga stomme, form, volym och storlek.
 • Befintlig fasadutformning om det är blottlagd timmerstomme eller locklistpanel.
 • Befintlig färgsättning beträffande fasader och detaljer.
 • Befintlig takform, befintliga tegelskorstenar, befintlig utformning beträffande takmaterial om det är en- eller tvåkupigt taktegel.
 • Befintliga utformning beträffande tvålufts träfönster tillkomna innan 1980. Befintliga fönster med trä- eller blyspröjs. Befintliga äldre fönsteromfattningar.
 • Befintlig utformning beträffande farstukvistar. Befintliga farstukvistar med profilsågade eller svarvade hörnstolpar och sadeltak.
 • Befintliga utformning beträffande ytterdörrar och garageportar tillkomna innan 1980.
 • Befintliga snickrade trädörrar med exempelvis rombmönster eller karosseripanel.

Tvättbryggan vid Björstjärnen har ett särskilt kulturvärde eftersom den kan berätta om livet i Västannor i äldre tider och om de för byn gemensamma anläggningar som fanns för olika gårdssysslor, specifikt textiltvätt. De gårdssmedjor som finns i byn är särskilt värdefulla av samma anledning, samt att de kan berätta om timmerhuskulturen.

Värden/var varsam med:

 • Tvättbryggan i sin helhet.
 • Gårdssmedjorna i sin helhet.

Karta över kulturmiljöer

I kartan kan du ta del av rapporterna för de olika byarna eller områdena. Du kan även se rekommendationer och riktlinjer genom att söka efter en fastighet eller leta dig fram i kartan.

 • I nedre högra hörnet kan du välja vilka kartlager som du vill se. Du kan välja att visa ett eller flera lager samtidigt.
 • Verktygen till vänster använder du för att till exempel zooma in eller ut och för att mäta avstånd.
 • Överst i kartan finns en sökruta. Här kan du söka efter en specifik adress eller fastighet.
 • I det övre högra hörnet finns verktyg som du kan använda för att spara, skriva ut eller dela kartan.

Teckenförklaring till kartan

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

 • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbrukslandskapets öppna och hävdade karaktär.
 • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
 • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Viktigt om bedömningar

Den inventering som ligger till grund för detta kulturmiljöprogram är översiktlig och inkluderar i detalj endast den bebyggelse som bedömts som välbevarad, och/eller representativ för en berättelse som är viktig eller framträdande i Leksands kommun.

De värden som listas på hemsidan och i rapporten utgör ett kunskapsunderlag och är inte juridiskt bindande. Prövningen av de kulturvärden som konstateras i förhållande till en given förändringsprocess sköts av kommunen i exempelvis bygglovsärenden eller detaljplanering. Kommunen är enligt Plan och bygglagen (2010:900) den part som är ansvarig för att göra avvägningar mellan olika allmänna och enskilda intressen.

Du kan läsa mer om planeringsprocessen och avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen i Plan och bygglagen, eller på Boverkets hemsida PBL Kunskapsbanken, där lagen förklaras mer ingående och tydligt i sitt sammanhang.

Plan och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverkets PBL Kunskapsbanken Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: