Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Krisberedskap

Kriser och samhällsstörningar uppstår ofta plötsligt och drabbar stora delar av samhället. För att vara förberedd och kunna hantera kriser jobbar Leksands kommun med krisberedskap.

Leksandsbron belyst med Ukrainas färger

I samband med krigsutbrottet den 24 februari 2022 valde Leksands kommun att belysa Leksandsbron i Ukrainas färger för att visa solidaritet med det ukrainska folket.

Kommunens ansvar vid kris

Kommunen ansvarar för den civila beredskapen i kommunen. Målet är att såväl invånare som personal ska vara väl förberedda om en större olycka eller kris inträffar. Grunden för planeringen är de risker som finns i eller i närheten av kommunen.

Under allvarliga kriser blir flera olika aktörer inblandade. Det kan vara offentliga myndigheter, så som kommun och region, men även företag, frivilligorganisationer, trossamfund och föreningar. Kommunen ansvarar för samordning av de olika aktörer som är inblandade i krisen. Kommunen ska också följa händelseutvecklingen och vara beredd att vidta de åtgärder som behövs. Allt detta är en del av kommunens geografiska områdesansvar på lokal nivå.

Krisledningsnämnd

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller att det finns en överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Vid ett sånt tillfälle kan verksamheten i kommunens nämnder tas över av en krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden tar över beslutanderätt i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens omfattning och art. Syftet med krisledningsnämnden är att skapa möjligheter till snabba politiska beslut vid en extraordinär händelse.

När något inträffat kan berörda och närstående behöva hjälp och stöd. Därför finns möjlighet att snabbt ge psykologiskt och socialt stöd med utbildad personal.

Kommunen har ett lagstadgat ansvar att tillhandahålla psykosocialt stöd och omhändertagande vid katastrofer, större olyckor eller händelser där många personer behöver omfattande psykosocialt stöd. Vid en sådan händelse kopplas POSOM i Leksand in.

POSOM står för psykisk och socialt omhändertagande och består av en ledningsgrupp och en grupp med särskilt utsedda stödpersoner. Stödpersonerna kommer från socialtjänsten, primärvården, psykiatrin, skolan, folkhögskolan, trossamfund och polisen.

Stödpersonerna är utbildade i psykiska reaktioner som kan bli resultatet av traumatiska händelser. De har i uppdrag att ge stöd till drabbade individer och/eller deras närstående. Stödpersonerna i POSOM ska fånga upp problem eller svårigheter och vid behov slussa de drabbade vidare till rätt person eller instans.

POSOM aktiveras vanligen av räddningsledare, ambulanspersonal och liknande via SOS alarm.

POSOM betyder psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckshändelser eller katastrofer.

Samordnare för POSOM i Leksand är Teresia Karlsson.

113 13 är ett telefonnummer som allmänheten kan ringa om man vill ha information om kriser, till exempel energikriser, större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott. Det går även att ringa om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand.

Läs mer om hur du kan förbereda dig för kris:

Runt om i kommunen finns fastigheter som kan fungera som trygghetspunkter vid kriser och katastrofer. Beslutet att aktivera en eller flera trygghetspunkter tas när kommunens krisledningsgrupp tillträder under en händelse.

Våra trygghetspunkter

 • Djura förskola (före detta Djura skola)
 • Insjöns skola
 • Siljansnäs skola
 • Gästishallen, matsal och kök
 • Tällbergs skola
 • Ullvi skola
 • Åkerö skola

Den övergripande uppgiften för trygghetspunkterna är att svara för information och trygghet för de som befinner sig inom ett visst geografiskt område i samband med kriser och katastrofer.

Vid en trygghetspunkt kan, beroende på typen av händelse och omfattning, besökare få:

 • aktuell information
 • krisstöd
 • vila
 • enklare sjukvård
 • servering av lättare mat och dryck
 • hjälp med att larma polis, ambulans och räddningstjänst

Skyddsrum i Leksands kommun

Det finns för närvarande sex skyddsrum i Leksands kommun. Du kan se dem på MSB´s karta över alla registrerade skyddsrum i Sverige.

Så får du information vid en kris

Vid en krishändelse är det viktigt att du sätter dig i säkerhet och håller dig informerad om händelsen och dess utveckling. Leksands kommun använder flera olika system och kanaler för att nå ut med information vid en krishändelse. Varningar kan bland annat utfärdas med hjälp av utomhuslarm och information i Sveriges Radio.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krissituationer. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Så informerar Leksands kommun vid en kris

 • Den här webbplatsen (leksand.se)
 • Facebook.com/Leksand.se
 • Kundtjänst

Särskilda risker i Leksands kommun

Covid-19 räknas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, men riktlinjerna för vård- och omsorgspersonal kvarstår. Dessutom gäller följande råd och rekommendationer för allmänheten:

 • Vaccinera dig om du kan
 • Stanna hemma vid symtom
 • Särskilt råd till ovaccinerade

Besöksrutiner vid våra boenden

 • Besökare uppmanas ringa boendet före besöket.
 • Besökare ska vara helt friska, även vid lindriga besvär vill vi att ni stannar hemma och avstår besöket.
 • Vi ser med fördel på om ni kan vistas i den äldres lägenhet och inte kommer för många besökare samtidigt.
 • Tvätta händerna före besöket och använd handsprit.
 • Munskydd finns om det är svårt att hålla avstånd.
 • Besöksrutiner kan komma att ändras vid lokala utbrott.

Du som inte är vaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp. Hög ålder är en viktig faktor för allvarlig sjukdom i covid-19 och alla har ett ansvar för att skydda äldre från smitta.

I Dalälven finns ett 15-tal större dammar. Risken för att en damm ska brista och orska översvämning är mycket liten, men om en större damm skulle gå sönder kan stora områden svämma över.

Vid ett dammbrott kommer inte någon flodvåg att skölja över länet, det handlar istället om en höjning av vattenytan. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen.

Om Trängsletdammen i Älvdalens kommun skulle brista tar det ungefär åtta timmar innan vattnet når Leksand. Exakta tider är svåra att ange, dels för att vattennivån varierar, dels för att man inte vet om ytterligare dammbrott skulle inträffa.

Länsstyrelsen har tagit fram en karta som visar hur din fastighet och ditt område skulle drabbas vid värsta tänkbara scenario, det vill säga att Trängsletdammen i Älvdalen brister vid högt vattenstånd och flera ytterligare dammbrott sker efter Dalälven.

Samlas vid utrymningsstationen

Om det skulle bli en översvämning på grund av ett dammbrott är det bra om brandkåren, polisen och sjukvården snabbt kan få kontroll över situationen.

Om du har fått veta att ditt hem hotas av översvämning ska du ta dig till utrymningsstationen som vi upprättar vid Leksands gymnasium och anmäla dig där. Du som bor i riskområdet och inte kan ta dig till utrymningsstationen får information om hur du får hjälp i radio P4.

På utrymningsstationen och i våra kanaler får du hjälp och mer information om situationen.

Utrymning av skolor, förskolor, boenden

I kommunala verksamheter inom riskområdet, exempelvis förskolor, skolor och omsorgsverksamhet, ansvarar personalen för utrymning av verksamheten. Barn som inte hämtas av anhöriga följer med personalen till utrymningsstationen.

Informationscentral upprättas

För att de som drabbas ska kunna få och lämna information, sätter kommunen vid en eventuell krissituation upp en informationscentral. Dit kan du också vända dig om du behöver hjälp att ta dig till utrymningsstationen eller om någon anhörig saknas.

Telefonnumret till informationscentralen får du i samband med en krissituation via våra kriskanaler, radio P4, text-tv och på din utrymningsstation.

Samhället är beroende av elektricitet. Det svenska elsystemet är driftsäkert men ändå sårbart för olyckor, sabotage, tekniska fel och extremt väder. Därför behöver du vara förberedd om något skulle ske.

Utan el slutar vattenförsörjning och avlopp att fungera. Även system för tele- och datakommunikation påverkas. Det kan leda till att det till exempel inte går att ta ut pengar i uttagsautomater eller använda mobiltelefon eller dator.

Omfattande elavbrott förekommer sällan, mindre avbrott uppstår då och då. När ett strömavbrott inträffar är det viktigt att du är väl förberedd för att hantera detta.

Om det blir ett elavbrott i Leksands kommun ska du vända dig till Dala Energi. Via deras webbplats kan du se aktuell driftinformation.

Vid större elavbrott påverkas inte bara belysningen och elektriska apparater i hemmet, utan i vissa fall även värme, vatten, telefoni och datakommunikation.

Här hittar du information om vad du bör tänka på vid större strömavbrott:

Delar av Tibble by är byggd på instabil mark. Det visar en detaljerad stabilitetsutredning som genomförts av Statens geotekniska institut, SGI. Utredningen blev klar våren 2014.

Kartbild över instabil mark i Tibble

Den gula markeringen i kartbilden visar det område i Tibble som är byggt på instabil mark. Området sträcker sig från Sturlindsvägen i norr till Alfvénsgården i söder och mellan Österdalälven och Tibbleberget.

Kontakta kommunens kundtjänst om du har frågor eller vill berätta om observationer i området.

Kontakta Kundtjänst: 0247-800 00

Rysslands invasion av Ukraina pågår. Nationella myndigheter ansvarar för att bevaka händelseutvecklingen och kommunen kopplas in om det sker något som förväntas påverka oss.

På krisinformation.se finns en samlad information och länkar från svenska myndigheter om vad vi vet just nu och om hur du kan hantera din oro.

På Migrationsverkets hemsida finns information till dig som kommer till Sverige från Ukraina eller Ryssland.

Sevesoanläggningar

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor har EU antagit Seveso-direktivet, som berör verksamheter som hanterar stora mängder farliga ämnen vid ett och samma tillfälle.

I Leksands kommun finns två sevesoanläggningar. Läs mer om vad det innebär och om respektive verksamhet på Brandkåren Norra Dalarnas webbplats.

Sidan uppdaterad: