Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Så jobbar vi i förskolan

I förskolan ges barnen möjlighet att utforska förskolans lärmiljö tillsammans med pedagogerna och de andra barnen.

Tre förskolebarn som undersöker vad som händer när man lägger maskrosor i vatten.

Introduktion

Introduktionen är en viktig del av ditt barns start i förskolan. Den bygger grunden för en trygg och lärorik tid där barnet får utvecklas tillsammans med våra engagerade pedagoger och övriga barn i gruppen.

Vi startar våra introduktioner på tisdagar och räknar med att det kan ta två veckor, ibland kortare och ibland längre. Första veckan börjar med tre dagar 09.00-11.00. Från dag fyra är introduktionen individanpassad utifrån ditt barns behov.

Som vårdnadshavare är du med på förskolan under introduktionsperioden. Det finns en pedagog som är ansvarig för just ditt barn och er som familj. Hela arbetslaget tar sig givetvis tid för er och välkomnar er till förskolan.

Om ni önskar samtal efter introduktionsperioden är ni välkomna att boka ett möte med någon av förskolans pedagoger.

Ni är varmt välkomna till oss, förskolan kommer att kontakta er inför förskolestart.

  • Tänk på att låta barnet utforska förskolans lärmiljö tillsammans med pedagogerna och de andra barnen i gruppen. Du som vårdnadshavare finns som en trygghet i bakgrunden.
  • Vi bedriver vår utbildning både inom- och utomhus i alla väder, barnet behöver vara klätt för att obehindrat utforska och delta i alla moment på förskolan.
  • Det är bra för er att veta att våra barn och pedagoger brukar äta lunch någon gång mellan kl. 10.45-11.45. Efter det sover våra yngsta barn en stund.

InfoMentor-förskolans skolplattform

Alla förskolor använder Infomentor där du som vårdnadshavare kan lägga in vistelsetid, ledighet och sjukfrånvaro. Via denna plattform får du även information från förskolan.

Du kan ladda ner appen infoMentor Hub och ha en notisfunktion på din telefon som berättar för dig när du har nya meddelanden från förskolan.

Om du har frågor gällande infoMentor så pratar du med pedagogerna eller rektor på ditt barns förskola.

ICDP, vägledande samspel

I kommunens förskolor jobbar flera av våra pedagoger utifrån metoden vägledande samspel (ICDP - International Child Development). ICDP är ett hälsofrämjande program med huvudmål att skapa och upprätthålla goda relationer mellan förskolans pedagoger och barn.

Vägledande samspel har som mål att stimulera och utveckla ett positivt samspel mellan vuxna och barn, barn sinsemellan och mellan vuxna. Det är ett samspelsprogram som grundar sig på vad som gynnar barns växande och lärande.

Programmet vädledande samspel/ICDP är ett sätt att förverkliga humanistiska strävanden såsom FN:s konvention om mänskliga rättigheter, då framförallt konventionen om barnets rättigheter.

Språk-, läs- och skrivutveckling

Leksands bibliotek med massor av böcker. Vita bokhyllor med böcker och träfärgade lådor med böcker för de mindre barnen.

Att läsa och skriva är färdigheter som påverkar hela livet. Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer höga krav på förmågan att kunna läsa, skriva och värdera olika texter.

Det är viktigt att förskolan och skolan skapar goda förutsättningar och möjligheter för alla barns och elevers läs- och skrivutveckling. Ett systematiskt förebyggande arbete, både i förskola och skola, är avgörande för barns och elevers möjligheter att lyckas. I skolan måste läs- och skrivinlärningen prioriteras och få ta tid.

Den viktigaste faktorn för hur elevers läsande och skrivande utvecklas är lärares kompetens, förhållningssätt och kunskap om olika metoder. Det är viktigt att kunna bedöma var eleven befinner sig i sin läs- och skrivutveckling.

Handlingsplan för språk-, läs- och skrivutveckling

För att stärka arbetet med barn och elevers språk-, läs- och skrivutveckling finns i Leksands kommun en gemensam plan, som sträcker sig från förskola till gymnasiet.

Målet med planen är att:

  1. främja god språk-, läs- och skrivutveckling för kommunens barn-och ungdomar
  2. säkerställa att anpassningar och åtgärder vidtas vid behov

Studiedagar förskolan

Förskolan har fem studiedagar per läsår. Pedagogerna jobbar då med att planera, utveckla och utvärdera verksamheten.

Studiedagar våren 2024

  • 8-9 januari, öppet med vikarier om behov finns
  • 27 maj, öppet med vikarier om behov finns

Ni vårdnadshavare som inte kan ordna egen barnomsorg den dagen ansöker om omsorg senast två veckor innan studiedagen via e-tjänst.

Förskola på sommaren

Under sommaren sker en sammanslagning av förskolorna i fyra veckor.

Om ni har behov av förskola ska det anmälas i e-tjänsten: Lovförskola-sommarförskola.

Under sommaren 2023 är sommarförskolan öppen vecka 28, 29, 30 och 31. För er som har barn som börjar förskoleklass tar fritidshemmet emot från vecka 32.

Har du frågor gällande sommarförskola kontakta ansvarig rektor: elin.esters@leksand.se

Börja i förskoleklass

Under sista året på förskolan arbetar förskola och skola gemensamt för att övergången ska bli så bra som möjligt för ditt barn. Läs mer om det i vår handlingsplan.

Brukarråd i förskolan

Brukarrådet är ett föräldraråd. Det är en möjlighet för vårdnadshavare att få information om vad som händer på barnets förskola.

Som vårdnadshavare i brukarrådet får man vara med i diskussioner och beslut som rör barn, förskola eller förskoleverksamheten i stort.

  • Brukarrådet är remissinstans för utbildningsutskottet i de frågor som rör förskoleverksamheten.
  • Brukarrådet består av rektor, en personalrepresentant för varje enhet, vårdnadshavare och politiker från utbildningsutskottet.
  • Brukarrådet sammanträder två gånger per år. Rektor är sammankallande, preliminär dagordning mejlas ut till alla deltagare före mötet.

Brukarrådets representanter

Brukarrådet sammanträder två gånger varje läsår digitalt eller på plats. Alla som vill får delta på mötena. Välkommen att nyttja din möjlighet!

Vägledning vid kränkande behandling i förskolan

Vid varje förskola finns en plan mot diskriminering och kränkande behandling som beskriver hur arbetet går till för att trygga miljön för alla barn.

Planerna uppdateras årligen och publiceras här.

Sidan uppdaterad: