Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Bygga nytt, ändra eller riva

Här hittar du information om vilka åtgärder du måste anmäla eller söka bygglov för. Kontakta Byggenheten för att få veta vad som gäller för just din fastighet.

Utsikt över åker mot byn Ytteråkerö.

Kontakta Byggenheten

Telefon: 0247-800 00. Telefontid vardagar kl. 10.00 till 12.00.

Mejla frågor eller skicka in ansökningar till kundtjanst@leksand.se

Besök kulturmiljöwebben

Leksands kulturmiljöprogram visar hur du som fastighetsägare kan använda, utveckla och tillvarata kulturmiljön för att skapa en attraktiv kommun och livsmiljö.

Komplementbyggnader och attefallsåtgärder

En komplementbyggnad är en byggnad på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden. Det kan vara ett garage, ett förråd eller en gäststuga. En sådan byggnad får inte dominera över huvudbyggnaden.

En komplementbyggnad kan antingen vara lovbefriad eller var byggd med bygglov. Krävs bygglov för din komplementbyggnad behöver åtgärden stämma överens med detaljplan om du bor inom detaljplanelagt område. Friggebod och attefallshus är exempel på lovbefriade komplementbyggnader.

Åtgärder för takkupor, attefallsbyggnad och attefallstillbyggnad 15 kvm ska anmälas till Byggenheten. Du måste få ett skriftligt startbesked från kommunen innan du får börja bygga.

En friggebod är en fristående komplementbyggnad. Den kan användas som förråd, gästrum eller växthus. Du får ha flera friggebodar på din fastighet men den sammanlagda arean får inte överskrida 15 kvadratmeter. Byggnaden får vara max 3 meter i nockhöjd.

Friggeboden får inte sammanbyggas med någon annan byggnad och är ett komplement till ditt bostadshus eller fritidshus.

Det kan krävas bygglov för friggebod om din fastighet ligger inom riksintresse för kulturmilö eller krävas strandskyddsdispens om byggnaden placeras inom strandskyddat område.

Du behöver göra en anmälan till Byggenheten och invänta ett skriftligt startbesked innan du påbörjar byggnation av attefallsbyggnad.

I vissa fall kan bygglov för attefallsbyggnad krävas exempelvis om fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljö eller inom strandskyddat område. En attefallsbyggnad som inte kräver bygglov får vara max 30 kvadratmeter och 4 meter i nockhöjd.

Byggnaden kan användas som komplementbostadshus eller som komplementbyggnad. Attefallshusen får användas till inredd bostad, gäststuga, kontor eller förråd och det står husägaren fritt att dra in vatten och avlopp. Det är viktigt att Boverkets regler alltid följs.

Du som har ett en- och tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter bruttoarea. Det innebär att om tillbyggnaden görs i två våningar får respektive våning vara 7,5 kvadratmeter. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd.

För att få göra tillbyggnaden krävs det att du gör en anmälan till kommunen och inväntar startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Om din fastighet ligger inom riksintresse för kulturmiljö krävs bygglov.

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd.

Om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs när du bygger takkupan, måste du göra en anmälan till byggavdelning och få ett startbesked innan du påbörjar arbetena.

Om åtgärden placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs grannes medgivande. Detta rekommenderas görs skriftligt för att undvika missförstånd i framtiden. Nekar granne medgivande för åtgärden behöver man söka bygglov. Då är det inte längre en attefallsåtgärd eller lovfriad åtgärd utan ett bygglov. Om du bygger närmare sjö eller vattendrag än 100 meter krävs strandskyddsdispens enligt miljöbalken.

Solenergianläggning

Med solceller, solpaneler eller solfångare kan du tillverka el eller värma upp vatten med hjälp av solen. Något som blir mer och mer populärt och som också värnar om vår miljö. Det kan krävas bygglov för att montera solenergianläggningar inom vissa områden.

För att avgöra om en montering av en solenergianläggning kräver bygglov måste en bedömning göras i varje enskilt fall. Aspekter som vägs in i bedömningen är exempelvis anläggningens storlek, kulör, placering och lutning. Vi tittar också på om åtgärden strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser eller om den placeras på byggnad som är särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt eller är belägen inom riksintresse för kulturmiljö. Bara för att det krävs bygglov betyder det inte automatiskt att du inte kommer att kunna sätta upp anläggningen utan att kommunen behöver göra en prövning för att hitta bästa lösningen. I vissa fall kommer det dock inte att gå att bevilja bygglov. Det skulle till exempel kunna vara om det inte går att få till en lösning som inte påverkar en skyddad kulturmiljö.

Kontakta alltid Byggenheten om vad som gäller för din fastighet när du börjar planera för en solenergianläggning. Mejla gärna oss följande information:

 • Beskrivning av ditt ärende
 • Bifoga en bild som visar hur du vill placera solcellerna
 • Bifoga en karta över fastigheten där du markerar vilken eller vilka byggnader som du vill placera solcellerna på
 • Din fastighetsbeteckning

Här kan du ta del av rekommendationer för solenergianläggningar som är antagna av samhällsbyggnadsutskottet 2022-01-20 §8.

Inledning

Med solceller, solpaneler eller solfångare kan du tillverka el eller värma upp vatten med hjälp av solen. I dessa rekommendationer har vi samlat vad som gäller om du vill sätta upp en solenergianläggning på eller intill ditt hus.

När krävs bygglov?

För att avgöra om en montering av en solenergianläggning kräver bygglov måste en bedömning göras i varje enskilt fall. Aspekter som vägs in i bedömningen är exempelvis anläggningens storlek, kulör, placering och lutning. Vi tittar också på om åtgärden strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser eller om den placeras på byggnad som är särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt eller är belägen inom riksintresse för kulturmiljö. Bara för att det krävs bygglov betyder det inte automatiskt att du inte kommer att kunna sätta upp anläggningen utan att kommunen behöver göra en prövning för att hitta bästa lösningen. I vissa fall kommer det dock inte att gå att bevilja bygglov. Det skulle till exempel kunna vara om det inte går att få till en lösning som inte påverkar en skyddad kulturmiljö. Ställ alltid frågan till kommunen för att vara på den säkra sidan när du börjar planera för en solenergianläggning.

Det här behöver vi för att göra en bedömning:

 • Situationsplan som visar aktuell fastighet märkt med fastighetsbeteckning. Planen ska visa befintliga byggnader samt markering på vilken byggnad solenergianläggningen är tänkt att placeras.
 • Fasad- eller takritning som illustrerar hur anläggningen påverkar byggnadens utseende med solenergianläggningen inritad på aktuellt tak eller fasad. Måttsätt storleken på solenergianläggningen.
 • Foton på berörd byggnad

Rekommendationer för placering av en solenergianläggning:

För att hitta en lösning som både ger bra energi, men som också passar in i stads- och landskapsbilden så bra som möjligt ger vi följande rekommendationer:

Solenergianläggningen bör:

 • i första hand placeras på tak och inte på fasad
 • följa byggnadens/ takets form och lutning
 • i första hand inte placeras på ett tak ut mot en bygata utan hellre på ett tak som vänder sig in mot en gård för att synas mindre och ge en negativ påverkan på landskapsbilden
 • hellre placeras på en komplementbyggnad än på en huvudbyggnad
 • placeras symmetriskt på taket
 • utformas som en så sammanhållen yta som möjligt
 • undvika avvikande färg på ramarna
 • placeras så att det underliggande taket fortfarande kan ses för att bevara den ursprungliga karaktären på en byggnad. Bevara därför helst röda tegeltak under solcellerna även om du väljer svarta paneler

Altaner och skärmtak

Ska du bygga en altan, ett skärmtak eller en skyddad uteplats? Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du få göra detta utan att söka bygglov om du håller dig till vissa mått.

Bygga en altan

En altan kräver bygglov om den byggs så att altangolvet placeras högre än 1,8 meter från markens medelnivå, att det blir ett rum under ex. som ett förråd, en källare eller ett garage. En altan eller en balkong ovanpå en byggnad eller ett takfall behöver också bygglov. Du kan även behöva bygglov för din altan om den påverkar byggnadens utseende avsevärt.

Bygga ett skärmtak

Du får bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer på en- eller tvåbostadshus utan bygglov. Fastighetens alla skärmtaks sammanlagda yta får dock inte vara större än 15,0 kvadratmeter i så fall krävs bygglov.

Avstånd till grannar

Om dina grannar godkänner att du bygger, en annars bygglovsbefriad, altan eller skärmtak närmare tomtgränsen än 4,5 meter, behöver du inte ansöka om bygglov. Om din granne inte ger sitt godkännande måste du söka bygglov. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt för att undvika eventuella missförstånd i framtiden.

Mot gata, väg eller allmän plats krävs dock alltid bygglov om altanen eller skärmtaket ska placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Kaminer och eldstäder

Om man vill installera eller väsentligt ändra en eldstad, braskamin och/eller rökkanal ska en anmälan lämnas till byggenheten. Anmälan krävs även för så kallade pelletskaminer som används utan skorsten.

Till anmälan bifogas:

 • Plan- och fasadritning med inritad placering av kaminen samt skorstenens höjd.
 • CE-märkning (tillhandahålls av leverantören)

Innan kaminen installeras bör sotarmästaren kontaktas för ett godkännande av placering och utförande. Det är viktigt att monteringen sker enligt de installationsanvisningar som tillhandahålls av leverantören. På taket ska det finnas takstegar och glidskydd.

När installationen är klar görs en besiktning av sotarmästaren som godkänner installationen och utfärdar ett protokoll. Du måste ha ett godkänt protokoll från sotare innan du börjar elda. Protokollet skickas till Byggenheten med begäran om slutbesked.

Ekonomibyggnader

Med ekonomibyggnad avses byggnader som är avsedd för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring. Till ekonomibyggnaderna hör bland annat magasinsbyggnader, ladugårdar och garage för jordbruksmaskiner.

Reglerna för ekonomibyggnader är komplicerade då det är en helhetsbedömning av byggnadens karaktär, verksamhetens omfattning och art vilket gör det svårt för Byggenheten att göra en bedömning i förväg huruvida en byggnad är en ekonomibyggnad eller inte. Här finns beskrivet några riktlinjer som ska tas med vid bedömningen:

 • Byggnaden ska omedelbart sammanhänga med den avsedda näringen.
 • Byggnaden får inte anses ingå i självständigt företag såsom till exempel mejeri, slakteri, konserveringsfabrik, stall för travverksamhet, sågverk, växthus eller liknande.

Enligt praxis har uttalats att det måste bli fråga om en helhetsbedömning där man beaktar:

 • Byggnadens karaktär
 • Verksamhetens art
 • Verksamhetens omfattning
 • Verksamhetens anknytning till näringen
 • Bygglovsfria ekonomibyggnader

Bygglovsfria ekonomibyggnader

Utanför område med detaljplan krävs inte bygglov för att uppföra, bygga till eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring.

Bygglovspliktiga ekonomibyggnader

Inom område med detaljplan är ekonomibyggnader bygglovspliktiga.

Om en ekonomibyggnad tas i anspråk eller inreds helt eller till viss del för annat ändamål än för jord- eller skogsbruksnäring blir ändringen bygglovspliktig (till exempel om en byggnad som byggts som ekonomibyggnad börjar användas helt eller delvis för privata ändamål).

Ekonomibyggnader och strandskydd

Ekonomibyggnader är i de flesta fall undantagna från strandskyddet, men ibland kan du behöva söka dispens enligt miljöbalken 7 Kap. 16 §.

Ekonomibyggnader vid större vägar

Ekonomibyggnader som ska uppföras vid allmän väg ska iaktta det byggnadsfria avståndet som gäller.

Häck, staket och plank

Häck

En häck är normalt inte anmälnings- eller bygglovspliktig men ska planteras på den egna tomten och skötas så att den inte är trafikfarlig. I vissa detaljplaner finns det reglerat hur och om en häck får planterats. En häck får placeras i tomtgräns med grannes medgivande.

Staket och plank

Då staket/plank uppförs för att anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,80 meter och inte placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter krävs inte anmälan eller bygglov.

I övrigt krävs bygglov för uppförande av staket och plank om höjden på något ställe överstiger 1,1 meter. Staket och plank får ha en högsta höjd av 0,8 meter på en sträcka av 10 meter från gatuhörn samt på en sträcka av 2,5 meter vid utfart från fastighet.

Mur

Då mur uppförs för att anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,80 meter och inte placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter krävs inte anmälan eller bygglov.

I övrigt krävs bygglov för murar, fristående eller så kallade stödmurar, vars höjd på något ställe överstiger 0,5 meter. Med murar menas konstruktioner som är uppbyggda med prefabricerade element, murstenar och natursten och dylikt samt platsgjutna konstruktioner.

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ger dig svar på om en tomt passar för byggnationer. Med ett positivt förhandsbesked kan du sedan ansöka om att stycka av en tomt. Kom ihåg att ansöka i god tid.

Vad kan ett förhandsbesked användas för?

När du skickat in en ansökan om förhandsbesked gör vi en prövning mot kraven i 2 kap. Plan- och bygglagen. I detta kapitel står bland annat att markområden ska användas för det eller de ändamål som området är mest lämpat för.

Om du vill stycka av ett markområde utanför planlagt område för att sedan kunna bygga på platsen, kan det vara lämpligt att söka ett förhandsbesked. Med ett positivt förhandsbesked kan du sedan ansöka om att stycka av en tomt hos Lantmäteriet.

Vad innebär prövning om förhandsbesked?

Det är kommunens utskott för samhällsbyggnad som fattar beslut om förhandsbesked.

Det finns många faktorer som utskottet tar hänsyn till vid en prövning av förhandsbesked:

 • En avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen ska alltid göras.
 • Byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten.
 • Avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och i luften ska vara tillräckligt.
 • Närliggande anläggningar såsom skjutbanor, idrottsanläggningar och lantbruk är exempel på annat som det ska tas hänsyn till.
 • Du måste kunna visa att vatten och avlopp går att ordna och att det är möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden.

Alla förhandsbesked besiktas på plats. Grannar och andra som berörs ges möjlighet att yttra sig. I vissa fall skickas ärendet även till Trafikverket, elbolag, Länsstyrelsen Dalarna och andra berörda myndigheter för yttrande.

I förhandsbeskedet kan utskottet ställa villkor som måste uppfyllas för att ett bygglov ska kunna beviljas. Villkoren kan handla om byggnadens placering, storlek, utformning med mera.

Hur lång är giltighetstiden?

Ett positivt förhandsbesked är giltigt i två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Inkommer inte ansökan om bygglov inom den tiden upphör beslutet att gälla.

Hur söker jag om förhandsbesked?

Till blanketten bifogar du följande:

 • En situationsplan med förslag inritat i form av förslag på nya tomtgränser, en föreslagen husplacering samt tillfartsväg.
 • Om platsen är belägen utanför kommunalt VA-verksamhetsområde redovisas plats för enskilt avlopp och vatten/brunn. Även övriga vattentäkter inom 150 meter från fastigheten ska redovisas.
 • Bifoga gärna fotografier av befintligt markområde.
 • Hur lång tid tar det innan jag får förhandsbesked?

Ett förhandsbesked tar ofta tid att behandla, så sök i god tid. Utskottet har 10 veckor på sig att handlägga ett ärende om förhandsbesked. I vissa fall kan tiden förlängas till 20 veckor. Anledningen till att det tar tid är att utskottet måste höra grannar och besikta platsen. Ibland måste även andra myndigheter ges tid att besikta platsen. Strandskydd, utfartstillstånd, skyddsavstånd till allmänna vägar, avloppslösningar, kraftledningar, fornminnen och annat gör också att den här typen av ärende kan bli komplicerat.

Strandskydd

Vid sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Syftet är bland annat att trygga förutsättningar för friluftslivet, och bevara goda livsmiljöer för växt- och djurliv.

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Utökat strandskydd till 300 meter gäller inom vissa områden.

Kommunen har beslutat om så kallade LIS-områden i översiktsplanen, vilket innebär att ett område pekas ut där undantag från strandskyddet ska göras i syfte att gynna landsbygdsutveckling. Kontakta Byggenheten för vad som gäller för just din fastighet.

Bestämmelser för strandskydd

Där strandskydd råder är det förbjudet att:

 • Uppföra nya byggnader, till exempel sommarstuga, bastu eller båtskjul.
 • Ändra byggnader så de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än de tidigare har använts till, till exempel bygga om en fiskebod till en sommarstuga.
 • Utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten, till exempel trädfällning.
 • Inför planerad bebyggelse som avses i punkterna ovan,
  utföra andra anläggningar eller anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område, eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för växt- och djurarter. Exempel på anläggningar eller anordningar som kan vara förbjudna är bryggor, planteringar, grillplatser, pirar, anordningar för upptagning av båt, flaggstänger, trädgårdsgångar, staket, golfbanor och campingplatser.
 • Utföra andra åtgärder som väsentligen försämrar livsvillkoren för växt- och djurlivet, till exempel muddring och spridning av gödsel eller bekämpningsmedel.

Förbuden ovan gäller inte för byggnader, anläggningar, anordningar och åtgärder som behövs för jordbruket, skogsbruket eller yrkesfisket, under förutsättning att de inte är avsedda för bostadsändamål. Detta gäller endast om näringsomfattningen är sådan att den medför ett tillskott av betydelse för näringsidkarens försörjning.

Förbuden regleras av miljöbalkens 7 kapitel, paragraf 15.

Bygga nära vatten

Önskemål om att uppföra byggnad eller annan anläggning nära strand kommer ofta i konflikt med allemansrätten eller områden av betydelse för växt- och djurliv. Strandskyddet innebär förbud att ställa upp byggnader och anläggningar, skyltar med mera som kan avhålla allmänheten att röra sig inom områden som annars skulle ha uppfattats som allemansrättsligt tillgängliga. Även bryggor omfattas av strandskyddsbestämmelserna.

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet (Miljöbalken 7 kap 13§). Att utföra arbeten i vattenområden är vattenverksamhet som antingen är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt miljöbalkens 11 kapitel. Tillstånd söker man hos mark- och miljödomstolen och anmälan görs till länsstyrelsen.

Strandskyddsdispens

Om det finns särskilda skäl finns det möjlighet att få dispens från strandskyddet. Som exempel på särskilda skäl nämns i miljöbalkens 7 kap 18 § följande:

 • Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
 • Den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg och saknar därför betydelse för allmänhetens friluftsliv.
 • Anläggningar som måste ligga vid vattnet, det kan vara båthamnar, bryggor, pirar med mera. Sådana bör dock inte uppföras inom områden med stort rekreationsvärde eller om djur- och växtlivet påverkas på ett icke acceptabelt sätt. Samlokalisering bör eftersträvas.
 • Det avser ett område som behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte ske utanför området.
 • Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.
 • Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Även om det finns särskilda skäl kan dispens inte lämnas om anläggningen eller åtgärden strider mot strandskyddets syften, det vill säga att förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv försämras eller om livsbetingelserna för djur- och växtlivet påverkas på ett oacceptabelt sätt. Vid varje beslut om dispens ska en fri passage för allmänheten säkerställas.

Dispens kan även förses med särskilda villkor om naturmiljön är känslig. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte avslutats inom fem år.

Rivning, rivningslov

Har du planer på att riva en del av eller hel byggnad? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt område, söka rivningslov.

När rivningslov kan behövas

I detaljplanen eller i områdesbestämmelserna framgår det om någon byggnad eller byggnadsdel omfattas av rivningsförbud.

Du river en byggnad eller en del av en byggnad som ligger inom detaljplanelagt område eller när områdesbestämmelserna kräver det.

När rivningslov inte behövs

När du ska riva utanför planlagt område. Tänk på att arbetet alltid är anmälningspliktigt. Du behöver invänta startbesked innan när du ska riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

En rivningsplan ska inlämnas som beskriver hur du ska omhänderta rivningsmaterialet.

Marklov

Har du planer på att ändra din marknivå? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt område, söka marklov.

Schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar höjdläget kräver marklov inom detaljplanelagt område. Gränsen för höjdförändringar som är lovpliktiga är 0,5 meter. Schaktning och fyllning som görs i samband med byggnadsarbeten kräver inte ett separat marklov eftersom markarbetena prövas i själva bygglovsärendet. Den färdiga markhöjden behöver därför framgå av handlingarna i bygglovsansökan där du redovisar en marksektioneringsritning.

Uttrycket schaktning innefattar både jord- och bergschaktning samt sprängning. I samband med sprängning ska ett tillstånd lämnas av polisen.

Marklov kan även behövas för till exempel skogsplantering och fällning av skyddade träd, om kommunen bestämt detta i en detaljplan eller i områdesbestämmelser.

Finns bestämmelser kan det till exempel handla om ett behov att skydda träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Det kan vara både enstaka träd och en grupp av träd, som exempelvis en allé. Att plantera enstaka träd på din tomt kräver inte marklov.

Ovårdade tomter

Du är enligt plan- och bygglagen skyldig att hålla din tomt i ett vårdat skick. Det innebär till exempel att du inte kan ha stora mängder med bråte och upplag på din tomt. Det kan också innebära att häckar och träd måste klippas. Har du avfall eller föremål som kan läcka ut miljöfarliga ämnen så måste de hanteras och förvaras så att mark och vatten inte förorenas.

Skrotbilar på tomten

Förvarar du många fordon, eller har fordon i dåligt skick på din tomt, kan du bli tvungen att ta bort dem. Dels för att tomten inte ska ha ett ovårdat utseende, men också för att undvika risker med läckage av olja, batterisyra, kylarvätska och bromsvätska på marken.

Har du äldre fordon som kan läcka kemikalier gör du miljön en tjänst om du ser till att detta förhindras. Släpper du ut kemikalier i miljön riskerar du dessutom att blir anmäld och dömd för miljöbrott.

Avgifter och taxor

Nedanstående är cirkapriser för avgifter i anmälnings- och bygglovsärenden.

Avgiften per yta baseras på bruttoarea, vilket innebär den sammanlagda ytan per våningsplan.

Utöver nedanstående kan avgifter för remisser, strandskyddsdipenser etcetera tillkomma.

Kostnadsexempel avgifter och taxor år 2024:

Förhandsbesked för en tomt: 14 100 kr
Nybyggnad av bostadshus 100-199 kvm: 21 800 kr
Tillbyggnad av bostadshus/fritidshus 16-49 kvm: 7 360 kr
Uppförande av garage (komplementbyggnader) upp till 49 kvm: 4 470 kr
Installation av eldstad: 1 720 kr
Anmälan Attefallshus exempelvis förråd, gäststuga etcetera max 30kvm: 2 750 kr
Anmälan Attefallshus utökat ex. byggnad med våtrum eller komplementbostadshus max 30kvm: 3 850 kr

Kontakta oss för mer information.

Sidan uppdaterad: