Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Kommunens förvaltningar och sektorer

Till sin hjälp för att förverkliga besluten har politikerna en tjänstemannaorganisation. Tjänstemännen i Leksands kommun är organiserade i två förvaltningar.

Porträtt på Caroline Smitmanis Smids som har en svart tröja, glasögon och halvlångt ljust hår.

Caroline Smitmanis Smids är kommundirektör.

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning är indelad i fyra sektorer. Förvaltningen leds av kommundirektören Caroline Smitmanis Smids.

Sektorn Samhällsutveckling är indelad i sex avdelningar med olika ansvarsområden. Sektorn leds av sektorchef Åke Sjöberg.

Fritidsavdelningen

Fritidsavdelningen ansvarar för utveckling, drift och underhåll av kommunens egna inomhus- och utomhusanläggningar för idrott och friluftsliv. Anläggningar avdelningen driver är Leksandshallen, Granbergets skidanläggning, Siljansvallen, Insjöns IP och även stugorna på Vaverön. Fritidsavdelningen ska med ett professionellt arbete, en bra service och med ett positivt bemötande medverka till och tillgodose kommunmedborgares, besökares och föreningars behov och möjligheter till en ökad livskvalitet.Uppdraget innebär att tillhandahålla fräscha, funktionella och tillgängliga lokaler och idrottsanläggningar. Fritidsavdelningen ska även ge ett gott stöd till övriga kommunverksamheter i form av vaktmästeri och verkstad.

Kulturavdelningen

Avdelningen ansvarar för kommunens kulturuppdrag som bland annat innefattar kulturhus, bibliotek, kulturarv som hembygdsgårdar, stöd till kulturföreningar och kulturaktörer.Varje år är avdelningen delaktig i ett 150-tal kulturevenemang. Våra samarbetspartners representerar både näringsliv och offentlig sektor. Vi delar ut kulturstöd och stipendier. Kulturhuset visar både fasta och tillfälliga utställningar med både lokal och internationell profil och det lokalhistoriska arkivet är en guldgruva att botanisera i med både text och fotoarkiv. Vårt uppdrag är att stärka människor, utveckla samhället och fördjupa demokratin. Vi tillhandahåller mötesplatser som exempelvis bibliotek, museum, utställningar, filmvisning, lokalhistoriskt arkiv, hembygdsgårdar, konstnärshem och fyller dem med intressant innehåll med vår programverksamhet.

 • Vi ser till att vårt kulturarv bevaras, lever, används och kommuniceras.
 • Vi skapar en attraktiv livsmiljö i kommunen både för barn och vuxna genom att utveckla och skapa förutsättningar för permanenta, tillfälliga och spontana mötesplatser för kultur och umgänge.
 • Vi förstärker och förskönar den offentliga miljön i samråd med andra aktörer och genom att öka samverkan med andra politiska områden.
 • Vi främjar delaktighet, interkulturell dialog och människors lust och motivation att ta del av och utöva kultur.
 • Vi utvecklar och skapar kulturella nätverk för att göra kulturen mer tillgänglig och ger stöd till kulturella och kreativa utövare. Vi skapar goda och hållbara villkor för kultur och kulturutövare.
 • Vi ger alla skolelever i Leksands kommun möjlighet att ta del av ett högklassigt professionellt kulturutbud genom Skapande skola-verksamheten som drivs i samarbete med skolan.

Kulturen i Leksand gör skillnad!

Myndighetsavdelningen

Myndighetsavdelningen ansvarar för kommunens uppgifter som lokal myndighet inom områdena miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, handläggning av bygglov och tillsyn enligt Plan- och bygglagen.

Avdelningens gemensamma uppgift kan sammanfattas i följande punkter:

 • Myndigheten arbetar med lagefterlevnad inom dess ansvarsområden.
 • Myndigheten ska fatta lagligt grundade beslut.
 • Avdelning ska leva upp till sina åtaganden rörande handläggningsrutiner och handläggningstider.
 • Invånare och verksamheter ska få information och service. Vår stora kontaktyta gör att vi är en viktig del av kommunens ansikte utåt.
 • Avdelningen ska bidra i samhällsplaneringsprocessen med sin kompetens och med en helhetssyn.
 • I ärenden som kräver gemensam handläggning av enheterna miljö och bygg ska avdelningen för att förenkla för våra kunder ge en samlad bedömning av ärenden.

Plan- och kartavdelningen

Plan- och kartavdelningens uppdrag är att ansvara för kommunens detaljplanering och kart- och mätverksamhet.

Planverksamheten ansvarar för den del av kommunens fysiska planering som avser detaljplanering men deltar även i kommunens strategiska arbete, infrastrukturåtgärder, översiktsplanering, exploaterings- och etableringsfrågor och fastighetsrättsliga frågor.

Inom avdelningen finns även kommunens kart- och mätverksamhet. Kartverksamheten upprättar och administrerar kommunens karta och producerar allt som har med GIS och kartproduktion att göra. Mätverksamhetens uppgifter består av produktion av nybyggnadskartor och grundkartor för plan- och bygglovsprocessen, ajourhållning av primärkarta och stomnät samt utstakning, utsättning, lägeskontroll och inmätningar för diverse projekt.

Avdelningen för strategisk planering

Avdelningen för strategisk planering ansvar för frågor inom trafik, natur, energi och översiktlig planering.

Trafik ansvarar för att skapa en god trafiksäkerhet, hög framkomlighet och en bra trafikmiljö på kommunens gator och gång- och cykelvägar. Verkar aktivt och förebyggande för trafiksäkerheten utifrån nationella trafiksäkerhetsmål (Nollvisionen). Arbetar för att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv, tillgänglig och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet med hänsyn till trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Samverkar och samarbetar såväl internt inom kommunen som med myndigheter, organisationer, företag och enskilda i frågor som berör trafik, vägar och kommunikationer.

Natur arbetar för att bibehålla och stärka förutsättningarna för den biologiska mångfalden i kommunen, sprida information om och öka möjligheterna för människor att uppleva naturen. Arbetar för att bevara en rik och varierad natur till exempel genom att inventera, skydda och förvalta värdefulla naturområden samt bevaka känslig natur vid etablering av bebyggelse och vägar.

Energi- och klimatrådgivningen verkar för en hållbar utveckling och hushållning med resurser, för minskad klimatpåverkan genom minskat energibehov i såväl fastigheter som transporter samt verkar för att succesivt övergå till förnybara energikällor. Arbetet sker genom att söka både tekniska lösningar och informera och utbilda i brukarledet för att uppnå beteendeförändringar. Energi- och klimatrådgivningen sker i samverkan mellan kommunerna Rättvik, Gagnef, Vansbro och Malung-Sälen med Leksand som samordnande kommun. Kommunen söker årligen bidrag från Energimyndigheten för att kunna bedriva den utåtriktade Energi- och klimatrådgivningen. Energi- och klimatrådgivaren ger information och råd till enskilda hushåll, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, organisationer och företag. Under året ska vi även verka för att bygga upp en verksamhet kring hållbarhetsfrågor och Agenda 2030.

Den översiktliga planeringen ansvarar för den långsiktiga helhetssynen i utvecklingen och markanvändningen i kommunen genom Översiktsplan och Bostadsförsörjningsplan mm. Även konkreta genomförandeprojekt kopplat mot visionen, ex centrumutvecklingsplanen utgör en viktig del av arbetet. Avdelningen arbetar med kontakter utåt med allmänhet, företag, organisationer, skolor, Länsstyrelsen, Region Dalarna och grannkommuner för att förankra Leksands vilja att vara en attraktiv kommun där det är lätt att leva. Stadsarkitekten ansvarar även för gestaltningsfrågor med målet att få en tilltalande och väl utformad miljö. Detta sker bland annat genom medverkan i bygglov, detaljplaner, utsmyckningsgrupp och exploateringsprojekt.

Tillväxtavdelningen

Avdelningen ansvarar för att skapa förutsättningar för kommunens tillväxt. Inom avdelningen hanteras Näringslivsfrågor, kommunens exploateringsverksamhet, fastighetsstrategiska frågor och sektorns verksamhetsutveckling.

Näringsliv

Näringslivets utveckling, nätverksskapande aktiviteter och mötesplatser hanteras inom Näringsliv. Exempel på områden avdelningen arbetar med är rådgivning och service till företagen, nyföretagarrådgivning, utveckla kollektivtrafiken, utveckling av turism och handel i kommunen, företags- och projektstöd med mera.

Exploatering

Exploatering har uppdrag i alla frågor som rör markanvändning, markanvisningar, exploateringsavtal och kommunala exploateringsfrågor i stort.

Sociala sektorn ansvarar för hemtjänsten, hemsjukvården, LSS-verksamheten, biståndshandläggningen samt familj och stöd. Sektorns 520 medarbetare ger service till omkring tusen vård- och omsorgstagare under ett år.

Sektorn leds av socialchef Isabella Piva-Hultström.

Hemtjänst

Cirka 460 personer får någon form av insatser från kommunen i sitt hem (ordinärt boende). Insatsen kan vara hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm, dagverksamhet, boendestöd, ledsagare och kontaktperson.

Korttidsboende

I kommunen finns korttidsboende och växelvård.

Äldreboende/särskilt boende

Det finns fem särskilda boenden i kommunen: Björkbacken, Solhem, Lyckavägen och Edshultsgården.

Hemsjukvården

Leksands kommun är ansvarig för kommunens hemsjukvård. Det betyder att personer som inte kan ta sig till vårdcentralen på egen hand eller med stöd, istället kan få hjälp i hemmet.

LSS-verksamheten

LSS-verksamheterna utgörs av gruppboenden, serviceboenden, daglig verksamhet, korttidsvistelse, korttidstillsyn, kontaktpersoner, personlig assistans, ledsagning och avlösarservice. LSS-verksamheten har omkring hundra brukare.

Biståndshandläggning

Biståndshandläggarna arbetar med myndighetsutövning vilket innebär att de utreder och fattar beslut om olika insatser inom vård och omsorg. Verksamheten består av en myndighetschef och biståndshandläggare.

Familj och stöd

Socialtjänsten i Leksands kommun arbetar för att barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda förhållanden och för att stärka familjernas levnadsvillkor. I uppdraget ingår bland annat att ge ekonomisk hjälp och rådgivning. Avdelningen familj och stöd är fördelad på två enheter: Individ- och familjeomsorg och öppenvården.

Utbildningssektorns huvuduppdrag är att värna om barns och ungdomars uppväxt. Sektorn har cirka 560 medarbetare som arbetar på fem olika avdelningar.

Förskolan

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande och är ett stöd för familjerna i deras ansvar för fostran, utveckling och växande. Förskolan har cirka 100 medarbetare och är en pedagogisk verksamhet för barn från 1 år till skolstart. Verksamheten ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Våra förskolor finns i Djura, Insjön, Noret, Tällberg, Siljansnäs och Åkerö. Dessutom finns ett antal fristående förskolor i kommunen.

Grundskolan

Grundskolans huvuduppdrag är att ge alla elever möjlighet att nå god måluppfyllelse i alla ämnen. Skolan ska också hjälpa barnen att utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Verksamheten präglas av en grundläggande uppfattning om alla människors lika värde. I kommunen finns totalt åtta grundskolor med förskoleklasser. Skolorna ligger i Noret (Sammilsdal), Åkerö, Insjön, Gärde, Ullvi, Tällberg och Siljansnäs.

Dessutom finns det två friskolor, Banérskolan som ligger i byn Gärde och Excel som ligger i barkdalsområdet, strax utanför centrum av Leksand.

Leksands gymnasium

Gymnasiet erbjuder eleverna en trygg, öppen och trivsam studiemiljö. Med god undervisning, skickliga lärare och modernt IT-lärande arbetar gymnasiet för att eleverna ska nå en högre måluppfyllelse. Leksands gymnasium erbjuder fem högskoleförberedande program, fyra yrkesprogram, lärlingsutbildningar med olika inriktning och introduktionsprogram för elever som inte läser något av de nationella programmen.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är integrerad i gymnasieskolan och undervisningen utformas individuellt efter elevernas förmåga och i nära samarbete med Introduktions-programmen och de berörda nationella programmen.

Kulturskolan

På kulturskolan kan du från och med årskurs 1 till och med gymnasiet lära dig spela instrument, sjunga, dansa och agera på scenen. Cirka 560 elever spelar, sjunger och dansar här varje vecka. Omkring 90 konserter och framträdanden görs per år. Kulturskolan erbjuder dig möjligheter att utveckla dina sinnen, stärka din självkänsla och få fantastiska upplevelser.

Sektorn Verksamhetsstöd har två övergripande uppgifter - att ge stöd och hjälp till alla anställda och att ge direkt service till de som bor i eller besöker kommunen.

Sektorn leds av sektorchef Maria Bond.

Stöd åt verksamheten

Sektorn ger dagligt stöd åt anställda och förtroendevalda. Det kan röra sig om att betala ut löner, städa kommunens lokaler, ordna så att datorer fungerar och svara i kommunens växel.

Service åt medborgarna

Sektorn har också en avdelning som riktar sig direkt till medborgarna. Det är kundtjänst som bland annat svarar i kommunens växel, tar emot besökande och svarar på frågor från allmänheten.

Åtta avdelningar

Sektorn har totalt cirka 150 medarbetare som arbetar på åtta olika avdelningar. Här följer en kort beskrivning av varje avdelning.

HR-avdelningen

HR-avdelningen arbetar för att Leksands kommun ska vara en attraktiv arbetsplats både för våra nuvarande medarbetare men också för att kunna attrahera nya medarbetare med rätt kompetens.

Ekonomiavdelningen

Har det övergripande ansvaret för kommunens driftbudget på drygt 900 miljoner kronor och investeringsbudget på 30-50 miljoner kronor. Avdelningen gör ekonomiska analyser och hjälper verksamheterna att skapa bättre rutiner för budget och planering. Avdelningen har också ansvaret för kommunens upphandlingar.

Administrativ service

Ansvarar för att registrera kommunens handlingar och sköter administration till utskott, nämnder och kommunfullmäktige. Totalt hanterar avdelningen cirka 800 ärenden varje år. Dessutom har avdelningen hand om kommunhusets arkiv samt erbjuder utbildningar och utredningar.

Kommunikationsavdelningen

Avdelningen ansvarar för kommunens webbplatser, utvecklar och underhåller verktyg och kanaler för kommunikation, svarar på frågor i sociala medier, utbildar och stöttar verksamheterna i deras kommunikation, ansvarar för kommunens information vid kris och arbetar med att stärka kommunens varumärke.

Kundtjänst

Svarar i kommunens växel, tar emot besökande och svarar på frågor från allmänheten.

Kost och lokalvård

Avdelningen består av två enheter – kostenheten och lokalvårdsenheten.

Kostenheten lagar näringsriktig och hälsosam mat i en klimatsmart anda. En vanlig vardag serverar de kommunala restaurangerna cirka 2500 luncher.
Lokalvårdsenheten städar kommunens lokaler, så att de ska vara trevliga och hälsosamma att vara i. De städar drygt 60 000 kvadratmeter golvyta och minskar på det sättet slitaget på kommunens fastigheter.

IT-avdelningen

Ansvarar för drift och utveckling av kommunens hela IT-miljö. Ger IT-support till användare via IT-helpdesk. Stödjer verksamheterna tekniskt i förvaltning, utveckling och upphandling av verksamhetssystem. Leder kommunens digitalisering och den verksamhetsutveckling som sker med hjälp av digitala verktyg. Avdelningen ansvarar även för kommunens telefoni.

Säkerhets- och beredskapssamordnare

Samordnar arbetet i kommunen kring risk- och säkerhetsfrågor.

VIA-förvaltningen

VIA-förvaltningen ansvarar för vuxenutbildning, integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten i Leksand och Rättvik. Leksands kommun är värdkommun och administrationen är placerad i Leksand.

Mats Berglund är förvaltningschef för VIA-förvaltningen.

Vi skapar förutsättningar för att möta upp utbildningebehovet både från individen och näringslivet inom Leksands och Rättviks kommuner.

Mottagningsskontoret tar emot nyanlända efter anvisning från Migrationsverket och tillgodoser bland annat bostad, aktualisering hos relevanta myndigheter samt samhällsorientering. Kontoret ansvarar även för de nyanlända som på egen hand bosätter sig i kommunen och i viss mån arbetar kommunen även med asylsökande flyktingar som är bosatta i kommunen.

Arbetsmarknadsenhetens (AME) huvuduppdrag är att arbeta med personer som av olika skäl finns eller riskerar att hamna i ett utanförskap. AME erbjuder individuell planering i form av sysselsättning, praktik, arbetsträning, arbetsmarknadskompetens med mera i syfte att utveckla förmågan att uppnå egen försörjning. Arbetsmarknadsenhetens samarbetsparter är främst IFO, Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen.

Kommunens ledningsgrupp

Delar av kommunens ledningsgrupp

Delar av kommunens ledningsgrupp. Övre raden från vänster: Kent Byman, Anders Eklund, Mats Berglund. Nedre raden från vänster: Åke Sjöberg, Maria Bond, Isabella Piva-Hultström, Karin Fredlin, Caroline Smitmanis Smids. Fotograf: Malin Bengtsson

Kommunens ledningsgrupp består av:

 • Caroline Smitmanis Smids - kommundirektör
 • Mats Berglund - förvaltningschef VIA
 • Maria Bond - sektorchef verksamhetsstöd
 • Kent Byman - kommunikationschef
 • Anders Eklund - VD Leksandsbostäder
 • Carin Fredlin - utbildningschef
 • Joakim Gifting - IT-chef
 • Isabella Piva-Hultström - socialchef
 • Åke Sjöberg - sektorchef samhällsutveckling
 • Hanna Trädgårdh Oscarsson - HR-chef
 • Lotta Zackrisson - ekonomichef

Sidan uppdaterad: