Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Kvalitet och resultat

Alla kommunens verksamheter arbetar ständigt med att förbättra och utveckla sitt arbete. Hur det går redovisas i olika kvalitets- och resultatrapporter.

Jämför kvalitet och resultat i databasen Kolada

Vi lägger in våra resultat i Kolada, som är en öppen databas för kommuner och regioner. Där kan du se hur kvaliteten i vår verksamheter. Det går att jämföra olika år och att göra jämförelser med andra kommuner.

Kvalitet inom grundskola och fritidshem

Här presenteras våra skolors kvalitetsredovisningar och verksamhetsplaner för våra grundskolor och fritidshem.

Kvalitet inom sociala sektorn

Sociala sektorn i Leksands kommun arbetar kontinuerligt med systematiskt kvalitetsarbete. Systematiskt kvalitetsarbete kan vara både egna utvecklingsarbeten samt uppföljningar och egenkontroll som enligt lag måste utföras.

Kvalitetsarbete är en integrerad del i det dagliga arbetet som utförs och som ska bidra till att säkerställa kvalité i verksamheten för både kund och personal.

För att säkerställa kvaliteten i Leksands kommuns verksamheter för kund och personal, arbetar vi enligt ett systematiskt arbetssätt. Vi följer upp både ekonomi- och kvalitetsresultat, analyserar, värderar samt planerar och prioriterar och förbättrar verksamheten regelbundet.

Vi arbetar efter de rutiner, processer och de framtagna styrdokument som beskriver och fastställer det som behövs för att säkerställa verksamhetens kvalitet.

Ledningsgruppen för sociala sektorn ansvarar för att resultat från statistikdatabaser och nationella kundundersökningar sammanställs och presenteras för enhetschefer. Enhetscheferna ska lätt se den egna verksamhetens kvalitetsnivå

  • jämfört med andra liknande verksamheter
  • jämfört med andra kommuner
  • jämfört med tidigare års resultat.

Utöver detta görs målgruppsundersökningar om det finns förhållningssätt och attityder hos personal som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet.

Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter och avvikelsehantering analyseras, utreds, dokumenteras, åtgärdas och sammanställs av respektive berörda enhetschef. Det gör vi för att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Enhetschef skickar dessa vidare till avdelningschef och ledningsgruppen. Klagomål, synpunkter och riskanalyser med åtgärder sammanställs regelbundet till ansvariga politiker.

Hemtjänstindex

Inom den nya mätningen som gjorts i två år av pensionärernas seniorer (SPF) så kallade ”hemtjänstindex” och som är ett samlat resultat av alla de enkäter som kommunen samlar in, har kommunens hemtjänst hamnat högt 2023 med en stor förbättring från året innan.

Poäng 72,1 och plats 70 av 290 kommuner.

Biståndshandläggningen i kommunen hamnade bland de fem i topp.

Hela resultatet finns att läsa på hemtjänsindex.se

https://hemtjanstindex.se/hemtjanstindex-2023/ Länk till annan webbplats.

Vad tycker brukarna om gruppboende och daglig verksamhet LSS

Sedan 2022 deltar kommunen i de nationella brukarundersökningarna för gruppboende och dagligverksamhet LSS.

Resultaten på indikatorerna ligger på genomsnitt eller över genomsnitt.

Egna undersökningar

Sedan 2013 har kommunen gjort egna brukarundersökningar på de verksamheter som inte är nationella. Resultatet bedöms efter skala <-60% ej godkänd (rött) , 60-84% godkänd (gult), över 85% mycket godkänd (grönt) Följande verksamheter har gjort undersökningar 2023 och resultatet för helhetsbedömning/nöjdhet visar:

  • Dagverksamhet SOL – 100%
  • Korttidsboende SOL – 100%
  • Nattpatrullen SOL – 75%
  • Kontaktperson med insats LSS – 87%
  • Kontaktperson med uppdrag LSS, mäter ej nöjdhet
  • Boendestöd SOL och LSS – 100%
  • Dagverksamhet socialpsykiatrin – 100%

Alla enheter gör handlingsplaner för de resultat som har genomförts. Över lag genom åren är brukarna nöjda med helheten.

Kolada är en tjänst och databas som samlar nyckeltal från Sveriges kommuner.

Här kan du jämföra Leksand med andra kommuner eller se hur utvecklingen varit över tid. Du kan välja vilka olika verksamhetsområden du vill fördjupade dig i.

Rådet för främjande av kommunala analyser, en ideell förening med staten och Sveriges kommuner och regioner som medlemmar, ligger bakom Kolada.

Sidan uppdaterad: