Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Ansök om LSS

LSS är en förkortning av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen talar om att du som har en omfattande funktionsnedsättning har rätt att ansöka om visst stöd – för att du ska kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Använd gärna vår e-tjänst för att ansöka om LSS.
Du behöver Bank-ID för att kunna logga in.

Ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS för
merkostnader då ordinarie assistent varit sjuk

Vem har rätt till stöd enligt LSS?

Så här säger lagen: För att få insatser enligt LSS måste du tillhöra någon av de så kallade personkretsarna. Det finns tre personkretsar.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Personkrets 2: Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3: Personer med varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Målet med lagen är att personer med funktionsnedsättning ska få stöd för att kunna vara delaktiga och jämlika i samhället och ha möjlighet att leva som andra. Stödet ska ges med respekt för den enskildes rätt att själv bestämma över sitt liv.

Vilka insatser finns det enligt LSS?

1. Rådgivning och annat personligt stöd.
2. Personlig assistans
3. Ledsagarservice
4. Kontaktperson
5. Avlösarservice i hemmet
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
9. Bostad med särskild service för vuxna
10. Daglig verksamhet

Information om LSS-insatser

Du kan ha rätt att få stöd av personer som har särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionsnedsättningar. Det kan vara kurator, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast och logoped. Rådgivning och stöd ansvarar region Dalarna för

Om du omfattas av LSS personkrets kan du ha rätt till insatsen personlig assistans. Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer. För att beviljas personlig assistans ska du ha omfattande behov av handgriplig hjälp med de grundläggande behoven.

Med grundläggande behov menas behov av hjälp med:

  • Andning
  • Personlig hygien
  • Att klä på och av sig
  • Att äta
  • Att kommunicera med andra
  • Annan hjälp som kräver ingående kunskaper om funktionshindret

Behöver du handgriplig hjälp med de grundläggande behoven kan du även ha rätt till personlig assistans för andra kvalificerade personliga vardagsbehov om de inte tillgodoses på annat sätt. Ansökan om personlig assistans görs till LSS-handläggare inom sociala sektorn på Leksands kommun. LSS-handläggaren gör en individuell utredning och bedömning i varje ärende. Vid ärenden som rör barn tar man i beaktan föräldraansvaret.

Har du behov av personlig assistans i mer än 20 timmar per vecka för de grundläggande behoven, och är under 65 år, kan du ha rätt till assistansersättning. Ansökan om assistansersättning görs då till Försäkringskassan.

Du som omfattas av LSS kan ha rätt till kontaktperson. En kontaktperson är ett kamratstöd, en icke professionell person som kan hjälpa till med sociala kontakter och samtidigt vara en vän. Kontaktpersonens uppgift är att bryta isolering och ge råd i enklare vardagliga situationer.

Ansökan om kontaktperson görs till LSS-handläggare inom sociala sektorn på Leksands kommun.

Du som omfattas av LSS kan ha rätt till kontaktperson. En kontaktperson är ett kamratstöd, en icke professionell person som kan hjälpa till med sociala kontakter och samtidigt vara en vän. Kontaktpersonens uppgift är att bryta isolering och ge råd i enklare vardagliga situationer.

Ansökan om kontaktperson görs till LSS-handläggare inom sociala sektorn på Leksands kommun.

Du som omfattas av LSS kan ha rätt till avlösarservice. Avlösarservice betyder att en person kommer hem och tillfälligt tar hand om omvårdnaden av ett barn eller en vuxen. Avlösarservice är till för att ge föräldrar eller anhöriga avlösning och ökade möjligheter till egna aktiviteter. Avlösarservicen får inte användas för att anhöriga eller föräldrar förvärvsarbeta eller studera. Avlösarservice utförs i det egna hemmet.

Ansökan om avlösarservice görs till LSS-handläggare inom sociala sektorn på Leksands kommun.

Du som omfattas av LSS kan ha rätt till korttidsvistelse. Korttidsvistelse är en möjlighet för anhöriga att få avlastning. Det kan ordnas i en stödfamilj eller i ett korttidshem. Syftet med korttidsvistelse är att du som har en funktionsnedsättning ska få möjlighet till miljöombyte och rekreation samtidigt som din familj kan få avlastning.

Ansökan om korttidsvistelse görs till LSS-handläggare inom sociala sektorn på Leksands kommun.

Du som omfattas av LSS kan ha rätt till korttidstillsyn. Skolbarn över tolv år kan få korttidstillsyn före och efter skolan och under skolloven om föräldrarna måste arbeta. Tidigast man kan bevilja denna insats är våren det året barnet fyller 13 år.

Ansökan om korttidstillsyn görs till LSS-handläggare inom sociala sektorn på Leksands kommun.

Du som omfattas av LSS kan ha rätt till bostad med särskild service för barn och ungdomar. Barn eller ungdomar med omfattande omvårdnadsbehov som inte längre kan bo hemma hos sina föräldrar kan vara i behov av ett annat boende för att få sina behov tillgodosedda. Denna typ av boende kan även vara aktuellt för ungdomar med omfattande omvårdnadsbehov som ska genomföra gymnasiestudier på annan ort. Insatsen kan verkställas i familjehem eller elevhem.

Ansökan om bostad med särskild service för barn och ungdomar görs till LSS-handläggare inom sociala sektorn på Leksands kommun.

Du som omfattas av LSS kan ha rätt till bostad med särskild service eller annan anpassad bostad för vuxna. En LSS-bostad kan vara utformad på olika sätt. Bostad med särskild service innebär att boendet ges i form av gruppbostad och servicebostad. Ditt omvårdnad- och tillsynsbehov påverkar bedömningen om vilken form av boende som är mest lämplig för att tillgodose dina behov.

Vuxna som inte har ett omfattande behov av omvårdnad och tillsyn och kan bo i ordinärt boende kan få sina behov tillgodosedda via socialtjänstlagen såsom genom boendestödsinsatser.

Ansökan om bostad med särskild service eller annan anpassad bostad för vuxna görs till LSS-handläggare inom sociala sektorn på Leksands kommun.

Du som är i yrkesverksam ålder och omfattas av LSS personkrets 1 eller 2 och inte har något arbete eller utbildar dig, kan ha rätt till daglig verksamhet. Daglig verksamhet skapar en meningsfull sysselsättning, stimulans, utveckling och gemenskap. Verksamheten utformas med hänsyn till individuella behov och intressen.

Ansökan om daglig verksamhet görs till LSS-handläggare inom sociala sektorn på Leksands kommun

Förhandsbesked

Om du vill flytta från en kommun till en annan kan du ha rätt att få stöd i den nya kommunen. Du söker förhandsbesked gällande de hjälpbehov du har till den kommun dit du vill flytta. Din ansökan i den nya kommunen ska behandlas på samma sätt som om du redan bodde i kommunen. Tänk på att man endast kan ansöka ett förhandsbesked i taget.

Individuell plan

Om du får insatser enligt LSS kan du själv begära att få en individuell plan. Det betyder att det upprättas en plan tillsammans med dig som innehåller beslutande och planerade insatser. Syftet med planen är att samordna insatserna som du får från olika verksamheter inom kommun och region. Kontakta din LSS-handläggare om du önskar att en individuell plan upprättas.

Vad kostar det att få hjälp enligt LSS?

Insatserna enligt LSS är i princip kostnadsfria. Du betalar inget för omvårdad eller insatsen du beviljas, det du betalar själv är kostnader för bostad, måltider, resor och fritidsaktiviteter

Ansökan och förfrågningar

Ansökan eller förfrågning gör du hos kommunens handläggare.

Sidan uppdaterad: