Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Förslag till detaljplan för Rosen Västra, Edshult 1:36

Förslag till detaljplan för Rosen västra, Edshult 1:36.

Kartbild över detaljplaneområdet för Rosen västra.

Det här händer just nu

Förslaget bearbetas just nu efter granskning för att gå vidare till nästa fas, antagande, vilket sker i flera steg.

Illustration över detaljplaneprocessen

Syftet med planen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad för flerbostadshus och komplementbyggnader. Förslaget möjliggör byggnationer i 1-3 våningar, en ny gång- och cykelväg norr om Övermovägen samt möjligör för parkering inom förkskolans egna fastighet.

Särskild hänsyn har tagits till att tillskapa utblickar och siktlinjer från Övermo gård mot Noret och norra älvstranden. Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Aktuellt område

Planområdet är beläget öster om Leksandsbrons södra brofäste. Området omges i väster av Insjövägen och en grusad gångväg, i norr av Österdalälven, i öster av småbåtshamn, samt butiks- och lagerlokaler. Söder om planområdet finns Övermo gård och bostadshus.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsutskottet lämnade positivt planbesked 2021-12-09 § 209 och beslutade att godkänna detaljplaneförslaget för samråd 2022-06-30 § 107.

Förslaget kungjordes om samråd mellan den 23 augusti – 22 september 2022.

Förslaget underrättades och ställdes ut för granskning mellan den 10 oktober och 3 november 2023.

Planhandlingar och övriga handlingar

Digital dialog

Sidan uppdaterad: