Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Förslag till detaljplan för Moskogsvägen

Planens syfte är att möjliggöra för en ny vägsträckning för att förbinda väg 938 med riksväg 70.

Flygbild över området för moskogsvägen, där placeringen av vägen är markerad.

Det här händer just nu

Under vintern 2023 och fram till våren 2024 arbetar kommunen med att ta fram handlingar, dispensansökningar och gör redaktionella ändringar i planförslaget.

Illustration över detaljplaneprocessen.

Samråd

Samrådet pågick mellan den 11 januari och 4 februari 2022. Syftet med ett samråd är att informera om det pågående detaljplanearbetet, förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Längst ner på sidan kan du ta del av den digitala dialogen som genomfördes den 26 januari 2022 på kommunens webbsida.

Granskning

Mellan den 15 mars och 14 april 2022 var förslaget utsänt för granskning.

Syftet med planen

Planens syfte är att möjliggöra för en ny vägsträckning för att förbinda väg 938 med riksväg 70. Moskogsvägen är av mycket stor vikt för att lösa trafiksituationen dels inom Åkerö, som belastas av en betydande mängd tung trafik, men även avlastning av genomfartstrafik i Lisselby, centrala Leksand och över Leksandsbron. Dagens trafiklösning är inte tillfredsställande då närboende drabbas i hög grad av såväl störningar som brist på trafiksäkerhet.

En angränsande byggnadsplan, "Förslag till ändring av Åkerö byggnadsplan", kommer i samband med framtagandet av detaljplaneförslaget för Moskogsvägen att upphävas med anledning av att planområdet idag inte används till det som var planens syfte.

Aktuellt område

Moskogsvägen (tidigare kallad Moskogslänken) ska underlätta för genomfartstrafik i öst-västlig riktning, från riksväg 70 mot Västanvik och Siljansnäs.

Kommunala beslut

Moskogsvägen har funnits med länge i de politiska diskussionerna. Första gången Moskogsvägen var uppe till beslut var i samband med att kommunfullmäktige antog byggnadsplan (detaljplan) för Källberget, där skogsområdet markerades för en framtida väg. I samband med översiktsplanen 1993 upprättades en arbetsplan för väg 938 Moskogslänken.

I nuvarande översiktsplan som fastställdes av kommunfullmäktige 2014 beslutades att Moskogsvägen ska byggas och Moskogsvägen har sedan dess funnits med i kommunens investeringsbudget. I mars 2017 togs beslut av kommunstyrelsen att starta planering och genomförande av Moskogsvägen.

Planhandlingar och övriga handlingar

Digital dialog

Sidan uppdaterad: