Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Förslag till detaljplan för Käringbergsfoten, del av Noret 55:3

Förslag till detaljplan för kyrkoverksamhet samt handel, kontor och restaurang.

Plangräns förslag till detaljplan käringbergsfoten

Det här händer just nu

Samhällsbyggnadsutskottet har tidigare beslutat om positivt planbesked samt att kungöra ärendet för samråd. Samrådet pågick mellan den 3 oktober och den 16 november 2023.

Illustration över processen för detaljplaner.

Efter samrådet behandlas alla det synpunkter som inkommit i en samrådsredogörelse. Eventuellt behövs kompletterande utredningar eller andra ändringar i förslaget göras innan ärendet kan gå vidare till granskningsfasen.

Syftet med planen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra etablering av samlingslokal för kyrkoändamål med tillhörande aktivitetslokaler, restaurang, kontor, butikslokal för second hand-handel samt en ny gång- och cykelväg. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och bedöms inte få en betydande miljöpåverkan.

Aktuellt område

Planområdet är beläget vid foten av Käringbergets nedlagda slalombacke i anslutning till Limhagsvägen norr om centrala Noret. Området är idag en obebbyggd gräsyta.

Kommunala beslut

Positivt planbesked lämnades av Samhällsbyggnadsutskottet 2022-03-24 § 39. Inom planbeskedets giltighetstid, två år, ska ett samrådsförslag presenteras.

Beslut om att kungöra förslaget på samråd lämnades av Samhällsbyggnadsutskottet 2023-09-19 § 139

Planhandlingar och övriga handlingar

Digital dialog

Allmänheten bjöds in till digital dialog om förslaget. Dialogen fördes via en chatt på denna sida, onsdag den 25 oktober klockan 12.00-13.00 samt klockan 17.00-18.00.
Frågor som lämnats i chatten bedöms inte som yttranden som kan ligga till grund för överklagande.

Sidan uppdaterad: