Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu blir Lummerhöjden verklighet

En skissbild i form av en översiktsblid över bostadsområdet Lummerhöjden.

En skissbild i form av en översiktsblid över bostadsområdet Lummerhöjden.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni antog ett enigt fullmäktige detaljplanen för Lummerhöjden. Under sommaren har överklagandetiden löpt ut och detaljplanen vunnit laga kraft.

Detaljplanen för Lummerhöjdens har nu vunnit laga kraft och det är en viktig milstople för området. I detaljplanen regleras hur marken får användas, bland annat var och hur bostäder får byggas. Detaljplanen är en förutsättning för att kommande bygglov ska kunna behandlas.

– Det är ett omfattande arbete som pågått i flera år och äntligen har vi kommit i mål med en lagakraftvunnen detaljplan. Nu finns förutsättningarna på plats för att kunna förverkliga fler bostadsdrömmar och möta det stora intresse som finns för Leksand som boendekommun, säger kommunalråd Sebastian Larsson (M).

Vad händer nu?

Projekteringsinmätning

Innan sommaren genomförde kommunen en projekteringsinmätning. Det innebär att olika typer av mätningar av området genomfördes och information insamlades. Informationen kommer sedan att användas som underlag till projekteringen av områdets infrastruktur.

Fastighetsbildning och anläggningsförrättningar

Lantmäteriet ska påbörja arbetet med att bilda fastigheter i området. Det innebär att området delas in mindre fastigheter som är lämpliga för olika ändamål och bostadstyper, huvudsakligen rör det sig om tomter för småhus och flerbostadshus. Lantmäteriet ska även bilda gemensamhetsanläggningar i området, bland annat för de miljörum som kommer att byggas i området.

Försäljning av småhustomter

Försäljningen av kommunala småhustomter kommer att ske via mäklare. I den första etappen av Lummerhöjden beräknar kommunen att cirka 20–25 småhustomter kommer att vara tillgängliga för försäljning. Försäljningen av småhusfastigheter förväntas starta under hösten 2024.

Markanvisningar

För de större fastigheterna som innehåller fler än en bostad, till exempel flerfamiljshus, kedjehus och parhus, kommer kommunen att arbeta med markanvisningar. En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggaktör som ger byggaktören ensamrätt att under en begränsad tid och under specifika villkor förhandla med kommunen om ett aktuellt markområde.

Läs mer om markanvisningar.

Vill du hålla dig uppdaterad om Lummerhöjden?

Om du vill få löpande uppdateringar om Lummerhöjden är ett tips att prenumerera på Lummerhöjdens nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden. Nästa nyhetsbrev planeras att skickas ut i början av september.