Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Sidans innehåll

Försäkringar och skadestånd

När olyckan är framme kan du få hjälp! På den här sidan berättar vi om våra försäkringar och hur du ska göra om du anser att kommunen är skyldig till händelsen.

Försäkringar

Leksands kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector Försäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utfrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen har tecknat gäller inte för sjukdom.

 • Försäkringsnummer: 2259707-4.2
 • Avtalsid: 2024-01-01 - 2024-12-31
 • Försäkringstagare: Leksands kommun

Åtgärder vid skada

 • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton.
 • Behov av taxi till och från skolan g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Försäkringen gäller för olycksfallsskada enligt följande:

 • Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkrade under heltid (dygnet runt)

 • Barn i familjehem
 • Barn och vuxna på institution och HVB-hem LSS: Korttidsboende
 • Omsorgstagare på daglig verksamhet och praktiktjänstgöring

Försäkrade under verksamhetstid

 • Elever i grundskola inkl förskoleklass samt skolbarnomsorg, Gymnasieelever samt elever i särskola och Kulturskolan Inkl privata skolor.
 • Elever i kommunal vuxenutbildning och SFI inkl praktik - heltids- och deltidsstuderande (snitt).
 • Barn och ungdom i övrigt under av kommunen bedriven verksamhet t ex ungdomsgård, samt ledare som ej omfattas av TFA.
 • Barn inom förskoleverksamheten inkl öppna förskolan, Samtliga barn på enskilda/fristående förskolor LSS: Förlängd skolbarnomsorg.
 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder anordnade av kommunen eller kommunen anlitad organisation (oavsett ålder) Inklusive:
  • Vuxna understödstagare placerade via Nedan Siljans Samordningsförbund.
  • VIA-nämnden.
  • Rättvik samt FINSAM.
 • Ideellt arbetande personer inom längdskidåknings- och utförsåkningsklubbar i Leksand Vuxna deltagare i "Arbete för socialbidrag" (åtgärdsanställda).
 • Ungdomar med placering på s k ungdomstjänsplats enligt Lagen om unga lagöverträdare Ledsagare/kontaktpersoner LSS och Sol.
 • Kunder i dagverksamhet demens.
 • Simundervisning i kommunal regi i Leksandshallen för barn från 2 mån upp till 7 år.
 • Barn som i kommunens regi har kontaktperson eller kontaktfamilj beviljad enligt SoL
 • Feriearbetande elever (2 v/år)
 • AME. VIA-nämnden. Inklusive Rättvik.

Försäkringen omfattar

 1. Försäkringen gäller med värdesäkrade kapitalbelopp på 15/30 basbelopp.
 2. Dödsfallsersättning utgår med 1basbelopp.
 3. Försäkringen gäller för såväl medicinsk som ekonomisk invaliditet. Som invaliditet räknas vanprydande ärr, bestående värk, förlust av sinnesfunktion eller inre organ.
 4. Skadade personliga tillhörigheter inklusive glasögon, hörapparat och annan egendom (ej Smartphone/Iphone) ingår med 0,2 basbelopp.
 5. Ersättning för kostnader även utom Norden.
 6. Skydd vid sveda och värk.
 7. Skydd vid lyte och men.
 8. Skydd vid självmord och självmordsförsök.
 9. Utseendemässig förändring.
 10. Ärr.

Ersättningens storlek enligt PRF:s villkor.

 1. Smitta av HIV-virus och Hepait.
 2. Dödsfall oavsett orsak.
 3. Kristerapi.
 4. Tandskadekostnader.
 5. Läkekostnader.
 6. Hjälpmedelskostnader vid invaliditet.
 7. Rehabilitering.
 8. Resekostnader i minst 5 år från skadetillfället utan ersättningsbegränsning.
 9. Övriga kostnader till följd av olycksfallsskada.
 10. Inga undantag för sportutövning och liknande bör finnas för elevgruppern

Definition olycksfallsskada

Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som orsakats av solsting, värmeslag, förfrysning, vridvåld mot knä, fraktur (dock inte stressfraktur) och avsliten hälsena (hälseneruptur) även utan oförutsedd plötslig yttre händelse. För andra avslitna senor lämnas ersättning bara om de är en direkt följd av ett olycksfall.

Med kroppsskada jämställs skada på protes eller annan liknande anordning som användes för sitt ändamål när skadan inträffade.

Verksamhetstid/vistelsetid/skoltid

Försäkringen gäller för ordinarie verksamhet i skolan, lektion och rast eller motsvarande samt resa till och från. Försäkringen gäller i andra aktiviteter anordnade av skolan såsom PRAO, APL och praktikperioder som ingår i läroplanen (även under tid då elev i övrigt vistas på arbetsplats som ett led i pågående utbildning), fritidsverksamhet, idrottsutövning, utflykter, studiebesök, skolresor och övriga aktiviteter anordnade och godkända av rektor eller motsvarande.

Heltid

 • Skoltid, fritid samt ferier.

Läkekostnader

Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling, och hjälpmedel för att läka skadan. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället. Ersättning lämnas även för sjukhusvård. Kostnaderna ersätts bara där vård ges som också ersätts av allmän försäkring eller på annat sätt finansieras av offentliga medel.

Resekostnader

Försäkringen lämnar ersättning för resekostnader i samband med vård och behandling. Ersättning lämnas även för resor med särskilt transportmedel för att kunna delta i skolarbete om läkare föreskrivit delta. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället. Resekostnader ersätts med högst den egenavgift för sjukresor som anges i lagen om allmän försäkring, och skall på förhand godkännas av Protector.

Skadade kläder och glasögon

Leder olycksfallsskadan till att den försäkrade måste behandlas av läkare, lämnas ersättning för kostnader för tillhörigheter som normalt bärs på kroppen.

Tandskadekostnader

Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling av tand eller tandprotes som skadats i munnen. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället. Kostnaderna måste vara godkända av Protector innan behandlingen påbörjas. Måste slutbehandlingen av skadan uppskjutas kan även den ersättas om den försäkrade inte fyllt 25 år.

Merkostnader

Om olycksfallet har medfört läkarbehandling kan ersättning lämnas för den försäkrades nödvändiga och oundvikliga merkostnader som till följd av olycksfallsskadan uppstått under den akuta läkningstiden.

Medicinsk rehabilitering

Ersättning lämnas för kostnader i samband med rehabilitering i form av undersökning, behandling och vård.

Tekniska hjälpmedel

Om olycksfallsskadan förväntas leda till varaktig invaliditet lämnas ersättning för tekniska hjälpmedel.

Ersättning vid invaliditet

Ersättning kan lämnas för medicinsk eller förvärvsmässig invaliditet. Slutbedömning kan göras först när skadan är läkt och läkaren bedömt att tillståndet är stationärt. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgrad.

Dödsfall

Om den försäkrade avlider pga. olycksfallsskadan inom 3 år från olycksfallet eller under försäkringstiden oavsett orsak upp till 25 års ålder, lämnas ersättning som begravningshjälp till den försäkrades dödsbo.

Allmänt

Villkor
 • Information kring försäkringsdistribution från 2019-01-01
 • PS100 Allmänna avtalsbestämmelser från 2023-07-01
 • PS210 Olycksfallsförsäkring från 2023-07-01
Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

Basbelopp

Enligt SCB:s årliga prisbasbelopp.

Vistelse utanför Norden

Försäkringen gäller vid vistelse utanför Norden i högst 12 månader. Ersättningen lämnas för kostnader i den mån de inte ersätts från annat håll.

Ersättning från annan

Ersättning utges inte enligt denna försäkring för kostnader som ersätts av annan enligt särskild lag eller författning, internationell konvention, kollektivavtal eller annat ersättningsinstitut, som kan tas i anspråk för försäkringsfallet.

Skadestånd

Om du råkar ut för en skada i Leksands kommun som du anser att kommunen är ansvarig för, kan du begära skadestånd.

Det räcker inte enbart att en skada inträffat för att få skadestånd. Huvudregeln är att den som drabbats av en skada ska bevisa att kommunen har orsakat skadan genom uppsåt eller oaktsamhet, samt att olyckshändelsen ägt rum på kommunens mark eller/och en plats där kommunen har underhållsansvar.

Du måste också kunna bevisa skadans omfattning och hur stor skadan är i kronor samt på vilket sätt den påstådda oaktsamheten har lett till din skada.

Om du har drabbats av en skada ska du alltid i första kontakta ditt eget försäkringsbolag. Detta gäller oavsett om det som har inträffat har medfört en sakskada, en personskada eller en annan skada. För den del av kostnaderna som skadan föranlett och som försäkringen inte täcker, kan du som skadelidande sedan begära skadestånd från kommunen.

En ansökan om skadeståndsanspråk kan göras skriftligt till kommunen efter att du har gjort anmälan hos ditt försäkringsbolag.

Den som är skadelidande har som huvudregel bevisbördan i ett ärende rörande skadesetånd. Det är därför viktigt att den du ger en detaljerad information om hur skadan har uppstått.

Fotografera om möjligt skadan och skriv ner datum och tidpunkt. Även en skiss från skadeplatsen kan vara bra att bifoga. Glöm inte bort att ange skälen till varför du anser att Leksands kommun har orsakat dig en skada och på vilket sätt du anser kommunen varit oaktsam.

Bifoga även kvitton på dina kostnader och utlägg när du skickar in ditt skadeståndsanspråk. Skicka din anmälan till:

Sidan uppdaterad: