Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Förslag till detaljplan för Hallen 67:1 m.fl

Planområdet är beläget i tätorten Siljansnäs, cirka 600 meter öster om Siljansnäs kyrka och cirka 1 kilometer norr om Alviken.

Kartbild över område för förslag till detaljplan, Hallen

Det här händer just nu

Samhällsbyggnadsutskottet har tidigare beslutat om positivt planbesked samt att kungöra ärendet för samråd. Samrådet pågick mellan den 16 augusti och 13 september 2023. Efter samrådet behandlas alla det synpunkter som inkommit i en samrådsredogörelse. Eventuellt behövs kompletterande utredningar eller andra ändringar i förslaget göras innan ärendet kan gå vidare till granskningsfasen.

Illustration över detaljplaneprocessen

Syftet med planen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av friliggande bostäder på ett sätt som tar hänsyn till områdets värdefulla landskapsbild, siktlinjer samt natur- och kulturvärden.

Aktuellt område

Planområdet är beläget i tätorten Siljansnäs, cirka 600 meter öster om Siljansnäs kyrka och cirka 1 kilometer norr om Alviken.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsutskottet lämnade positivt planbesked 2021-12-09 § 206. Besluta om att att godkänna detaljplaneförslaget för samråd lämnades den 2022-06-30 § 108.

Planhandlingar och övriga handlingar

Sidan uppdaterad: