Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Tregården 4

Ett tvåvånings trähus med fasad av kombinerade fält av stående och liggande fasspontpanel. Huset är ett så kallat dubbelkorsplanshus. En typ som förekom från och med industrisamhällets framväxt under slutet av 1800–talet.

Det före detta affärs– och bostadshuset på Tregården 4 .

Det före detta affärs– och bostadshuset på Tregården 4 återspeglar framväxten av nya verksamheter och affärsrörelser på Noret kring sekelskiftet år 1900. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Tregården 4

Byggår: 1911–1912

Placering och översiktlig beskrivning

Ett tvåvånings trähus med fasad av kombinerade fält av stående och liggande fasspontpanel. Troligen har huset tilläggsisolerats i senare tid. Mot Fiskgatan finns verandor av trä i tre våningar som avslutas i en fronton. Mot gårdssidan är huset tillbyggt i två omgångar vilka är täckta av skärmtak. Panelen är målad i grå–grön umbra medan listverken är vitmålade och verandorna är gråmålade. Den stora byggnadskroppen har sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel. Två skorstensmurar med dekorativa krön är placerade på nocken. Grunden består av en låg grund av huggen granit. Fönstren är från senare tid med inspiration från äldre tiders tvåluftsfönster med tre spröjsade rutor per luft. På gården mot en brandmur finns ett rödfärgat uthus.

Arkitekturstil

Huset är ett så kallat dubbelkorsplanshus. En typ som förekom från och med industrisamhällets framväxt under slutet av 1800–talet.

Historik

Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av Pigåkern. Huset uppfördes av Anders Skoog år 1911–1912 som ett kombinerat affärs– och bostadshus. Huset var från början eller senast omkring 1920 reveterat. Verandorna mot Fiskgatan fanns inte ursprungligen utan är troligen ett resultat av den senaste genomgripande renoveringen. I affärslokalen inrymdes Skoogs Speceri– och Diversehandel. År 1940 tog Axel Stenback över rörelsen och drev den vidare under namnet Stenbacks Livsmedel. I samband med överlåtelsen gjordes nya skyltfönster och en ny dörr efter ritningar av byggnadsingenjör Carl Ingels.

Värdebeskrivning

Tregården 4 har kulturvärde och berättar om de verksamheter och affärsrörelser som växte fram i och med tätortsbildningen vid tiden kring sekelskiftet år 1900. Ofta kombinerades affärslokalerna med bostad i samma byggnad. Längs Fiskgatan byggdes vid tiden flera nya egnahem i för tiden typiska stilar men även affärs– och bostadshus. Även om Tregården 4 har förändrats från ursprungligt utförande påminner dagens utseende till stor del om utföranden som var vanliga vid tiden för byggnadens uppförande.

Värden/var varsam med:

  • Byggnadens befintliga placering, stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt lertegel. Befintlig utformning rörande skorstenar.
  • Befintlig utformning av sockel och träpanelen. Befintlig utformning rörande fasadkomposition och fönstersättning.

Karta över kulturmiljöer

I kartan kan du ta del av rapporterna för de olika byarna eller områdena. Du kan även se rekommendationer och riktlinjer genom att söka efter en fastighet eller leta dig fram i kartan.

  • I nedre högra hörnet kan du välja vilka kartlager som du vill se. Du kan välja att visa ett eller flera lager samtidigt.
  • Verktygen till vänster använder du för att till exempel zooma in eller ut och för att mäta avstånd.
  • Överst i kartan finns en sökruta. Här kan du söka efter en specifik adress eller fastighet.
  • I det övre högra hörnet finns verktyg som du kan använda för att spara, skriva ut eller dela kartan.

Teckenförklaring till kartan

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

  • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbrukslandskapets öppna och hävdade karaktär.
  • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
  • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Viktigt om bedömningar

Den inventering som ligger till grund för detta kulturmiljöprogram är översiktlig och inkluderar i detalj endast den bebyggelse som bedömts som välbevarad, och/eller representativ för en berättelse som är viktig eller framträdande i Leksands kommun.

De värden som listas på hemsidan och i rapporten utgör ett kunskapsunderlag och är inte juridiskt bindande. Prövningen av de kulturvärden som konstateras i förhållande till en given förändringsprocess sköts av kommunen i exempelvis bygglovsärenden eller detaljplanering. Kommunen är enligt Plan och bygglagen (2010:900) den part som är ansvarig för att göra avvägningar mellan olika allmänna och enskilda intressen.

Du kan läsa mer om planeringsprocessen och avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen i Plan och bygglagen, eller på Boverkets hemsida PBL Kunskapsbanken, där lagen förklaras mer ingående och tydligt i sitt sammanhang.

Plan och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverkets PBL Kunskapsbanken Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: