Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Trädgården 9

En större gulputsad villa i två våningar placerad längs med Fiskgatan indragen från gatulinjen. Huset är trots sin relativa storlek uppfört i en enkel och lågmäld 1920–talsklassicism.

Bild på fastigheten Trädgården 9

Trädgården 9 uppfördes för handladen Carl Ohlsson, som drev firman Carl Ohlson & C:o AB tillsammans med Axel Olson från och med 1907. Många av de byggnader som uppfördes i kvarteret Trädgården tillkom som villor utan jordbruk, vilket återspeglar framväxten av en ny samhällsgrupp som sysslade med andra verksamheter än jordbruk under industrisamhället i Leksand. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Trädgården 9

Byggherre: Carl Ohlson

Arkitekt: Byggmästare Carl Ingels

Byggår: 1923

Placering och översiktlig beskrivning

En större gulputsad villa i två våningar placerad längs med Fiskgatan indragen från gatulinjen. Låg sockel av granit, slät gulfärgad puts i en sammanhängande yta runtom och från sockel till takfot. De vitmålade fönstren har mittpost med småspröjsade lufter och vitmålade omfattningar. Troligen är fönstren bytta i senare tid då mittposten är tjock. På södra gaveln finns ett burspråk med platt tak som bildar en balkong med smidesräcke i enkel dekor. På innergården finns ett entréparti i liknande form som burspråket, även det med balkong. På norra gaveln finns en ingångsdörr med vitmålad omfattning i diskret utformning. Taket är valmat och täckt med tvåkupigt lertegel. På vardera långsidestakfallet sitter två runda takkupor med lunettfönster. Två vitputsade skorstenar är placerade i vardera änden av nocken. Den uppvuxna trädgården har en grusad infartsväg som leder fram till uthus i rödfärgad träpanel och brutet tak, byggt mot brandmuren. Kring del av fastigheten finns staketstolpar av granit med pyramidformig topp samt en dekorativ grind av smidesjärn.

Arkitekturstil

Huset är trots sin relativa storlek uppfört i en enkel och lågmäld 1920–talsklassicism. Typiska kännetecken är sockel av granit, den symmetriskt uppbyggda fasadkompositionen med symmetriskt placerade fönster i småspröjs, klassicerande entréparti med pilastrar bärande ett plåtklätt överstycke, lunettfönster, burspråken och enkupigt taktegel.

Historik

Tomten ligger på vad som vid storskiftet 1819–1826 var en del av Byåkern. Handlanden Carl Ohlson, ursprungligen Pers Carl Olsson från södra Åkerö, lät uppföra villan 1923. Byggherren drev tillsammans med Axel Olson från 1907 firman Carl Ohlson & C:o AB med herrskrädderi, garn– och manufakturaffär och från 1920–talet försäljning av konfektion i Stora Gudmundsson vid Norsgatan. Huset ritades av Carl Ohlsons brorsson, byggmästare Carl Ingels. Ursprungligen fanns två lägenheter i byggnaden. Carl Ohlson avled 1925. Senare har byggnaden även använts som kontor.

Värdebeskrivning

Trädgården 9 har kulturvärde. Huset är ett välbevarat exempel på en i Sverige säkert inte ovanlig typ av villa i 1920–talsklassicism, som byggdes för mer välbärgade personer. I Leksands–Noret finns några få sådana välbevarade exempel från mitten av 1920–talet. I Noret skiljer de sig från motsvarande nationalromantiska villor från 1910–talet genom att de från 1910–talet uppfördes i trä medan villor med putsade tegelväggar gjorde sitt inträde på 1920–talet. I Leksands–Noret, där träbyggnadskulturen dominerar, med en hel del inslag av reveterade fasader på trä, sticker Carl Ohlsons villa ut med sitt solida och burgna uttryck, med anspelning på mellansvensk herrgårdskultur. Byggnaden kan även berätta om tillkomsten av en mer välbärgad medelklass i Noret, vars förekomst särskiljer tätorten från byarna under det tidiga 1900–talet. Fastigheten tillsammans med övriga ursprungliga fastigheter i kvarteret Trädgården berättar om ett av de ideal som var vägledande i utvecklingen av Leksands–Norets municipalsamhälle i början av 1900–talet, nämligen trädgårdsstadsidealet. Idén, som i Sverige starkt företräddes av arkitekt Per Olof Hallman, som också utformade byggnadsplanen i Leksands–Noret, innebar bland annat småskalig bebyggelse med hus indragna med förgård från gatulinjen. Tanken om trädgårdsstaden syftade till att i motsats till tanken om den slutna stenstaden skapa och främja områden där gaturummen upplevdes som öppna, grönskande och med variationsrikedom. Som ett led i detta placerades byggnaderna ofta indragna från gatulinjen och utrymmet däremellan fylldes med växtlighet.

Värden/var varsam med:

 • Byggnadens befintliga placering, stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Befintlig utformning beträffande takmaterial av enkupigt lertegel. Befintlig utformning rörande skorstenar.
 • Befintlig utformning av putsfasaderna och grund samt befintlig utformning rörande fasadkomposition, fönstersättning och burspråk.
 • Befintlig utformning rörande fönster, fönsteromfattningar, portomfattningar och balkongernas smidesräcken.
 • Befintlig utformning av gul färgsättning på puts och vit färgsättning på fönster, fönster– och portomfattningar.
 • Befintlig utformning av uthus, staketstolpar av granit och grindar av smide.

Karta över kulturmiljöer

I kartan kan du ta del av rapporterna för de olika byarna eller områdena. Du kan även se rekommendationer och riktlinjer genom att söka efter en fastighet eller leta dig fram i kartan.

 • I nedre högra hörnet kan du välja vilka kartlager som du vill se. Du kan välja att visa ett eller flera lager samtidigt.
 • Verktygen till vänster använder du för att till exempel zooma in eller ut och för att mäta avstånd.
 • Överst i kartan finns en sökruta. Här kan du söka efter en specifik adress eller fastighet.
 • I det övre högra hörnet finns verktyg som du kan använda för att spara, skriva ut eller dela kartan.

Teckenförklaring till kartan

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

 • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbrukslandskapets öppna och hävdade karaktär.
 • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
 • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Viktigt om bedömningar

Den inventering som ligger till grund för detta kulturmiljöprogram är översiktlig och inkluderar i detalj endast den bebyggelse som bedömts som välbevarad, och/eller representativ för en berättelse som är viktig eller framträdande i Leksands kommun.

De värden som listas på hemsidan och i rapporten utgör ett kunskapsunderlag och är inte juridiskt bindande. Prövningen av de kulturvärden som konstateras i förhållande till en given förändringsprocess sköts av kommunen i exempelvis bygglovsärenden eller detaljplanering. Kommunen är enligt Plan och bygglagen (2010:900) den part som är ansvarig för att göra avvägningar mellan olika allmänna och enskilda intressen.

Du kan läsa mer om planeringsprocessen och avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen i Plan och bygglagen, eller på Boverkets hemsida PBL Kunskapsbanken, där lagen förklaras mer ingående och tydligt i sitt sammanhang.

Plan och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverkets PBL Kunskapsbanken Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: