Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Nordahls - Mattes, Brandmannen 8 och 9

Två tätt belägna delvis kringbyggda gårdstun, där det västra gårdstunet är tillsynes välbevarade från tidigt 1900-tal.

Den västra delen av Nordahls - Mattes. Två tätt belägna delvis kringbyggda gårdstun, där det västra gårdstunet är tillsynes välbevarade från tidigt 1900-tal.

Den västra delen av Nordahls - Mattes. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Nordahls Mattes, Brandmannen 8-9

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands–Noret (tätortsmiljö)

Placering och översiktlig beskrivning

Två tätt belägna delvis kringbyggda gårdstun mellan Sammilsdal i söder, Fiskgatan i öster, Sammilsdalsskolan i väster och Gammel Jerkers eller Fisk Erikes i norr.

Gårdstunet närmast Fiskgatan är kringbyggt på tre sidor, på norra sidan tillhör byggnaderna dock Gammel Jerkers i norr. På västra sidan av gårdstunet finns en manbyggnad i 1 och ½ våning med flackt sadeltak täckt av tvåkupigt taktegel. Ovanpå taket finns en bred men enkel skorsten. Byggnaden är tilläggsisolerad och har som konsekvens av detta djupa fönsternischer och ett mycket litet takutsprång. Den ursprungliga fasaden har också utbytts mot locklistpanel. Byggnadens fönster utgörs av ospröjsade tvåluftsfönster med pariserblå karm, sannolikt tillkomna kring 1900–talets mitt. Byggnaden är faluröd men med vita knutbrädor, takutsprång, vindskivor och fönsteromfattningar. På byggnadens framsida finns en framträdande farstukvist med enkla profilsågade hörnbrädor. Motställt enkelstugan finns en enkel gårdsbyggnad som innefattar bostadsutrymmen och bodar. Byggnaden har ett flackt tegelklätt sadeltak och en smal tegelskorsten med utkragning ovantill. Byggnaden är inklädd i locklistpanel och har flera välbevarade äldre spröjsade tvåluftsfönster. Även denna byggnad är rödfärgad med vita knutar och vindskivor, samt fönsteromfattningar.

Det andra gårdstunet i väster består av två byggnader, en förlängd långsmal sidokammarstuga i 1 och ½ våning samt en timrad uthusbyggnad av oklar ursprunglig funktion. Sidokammarstugan vilar på en naturstensgrund och har källare. Byggnaden är inklädd i faluröd locklistpanel med vita knutar och vindskivor. På byggnadens framsida finns en enkel farstukvist med pariserblå äldre ytterdörr under ett enkelt skärmtak i plåt.

Byggnadens fönster är i huvudsak spröjsade tvåluftsfönster med två eller tre rutor per båge. Fönsteromfattningarna är noga utförda och sidoplankorna omsluter topp– och bottenplankan. Byggnaden kröns av ett sadeltak med tvåkupigt taktegel och en enkel tegelskorsten. Uthusbyggnaden vilar på en grund av liggande huggen granit och i huvudsak uppförd i liggtimmer, dock med vissa panelinslag. Byggnaden är faluröd, med svarta brädportar och vita äldre fönster. Ovantill finns ett flackt sadeltak täckt av tvåkupigt taktegel.

Miljö och omgivning

Gården omgärdas av ett enkelt falurött spjälstaket som hänger på granitstolpar. En järngrind leder in till gården från Fiskgatan. På gården finns delvis rik växtlighet med bland annat en stor björk och buskar. Intill den västra stugan finns några äldre äppelträd. Väster om gården finns Leksands Trädgårdsförenings skolträdgård som har varit i bruk sedan 1978. Platsen markeras av en enkel träskylt som är vit och pariserblå. På platsen finns flera odlingar i bland annat pallkragar.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnaderna på det västra gårdstunet är tillsynes välbevarade från tidigt 1900–tal.

Historik

På storskifteskartan 1826 finns på platsen Tre Nils Perssons gård. Flera av de idag kvarvarande byggnaderna ingick troligen i gårdsbildningen vid den tiden. Mattias Nordahl efter vilken gården senare är uppkallad var slaktare. Han slaktade i socknens byar och köpte upp boskap och sålde även kött till hotell och pensionat. Systern Brita Nordahl var baderska. Hon donerade gården till kyrkan. I en stuga på gården bodde Rus Karin med mannen Rus Olle. Hon var en så kallad klok gumma och var specialist på att se till benbrott och ledbrytningar. Efter Rus Karins död övertog hennes man rollen som kotknackare. I en annan av gårdens stugor bodde två gummor Kus, som gick i finare gårdar och tvättade.

Värdebeskrivning

Nordahls Mattes har särskilt kulturvärde. De två gårdarna är tillsammans med Gammel Jerkers eller Fisk Jerkers i norr tydliga och mycket speciella spår av det äldre bondesamhället i Noret och från en av de byklasar som utgjorde Norets by. Gårdarna berättar om de komplext sammansatta byarna i Leksands bondesamhälle, präglade av småbrukare som under knappa omständigheter hade allehanda viktiga sysslor och funktioner vid sidan av jordbruket. Byggnaderna på gårdarna är knuttimrade och ålderdomliga och utgör således omistliga källor till kunskap och förståelse beträffande timmerhuskulturen i äldre tider. Vidare är byggnaderna belägna med kringbyggd grundform, något som också är karaktäristiskt för Leksandsbygden, samt i anslutning till det före detta öppna odlingslandskapet i Sammilsdal. Tidigare var i princip all mark på sandjordarna norr om Norsgatan odlingsmark tillhörande byn Noret.

Värden/var varsam med:

 • Byggnadernas befintliga placering, stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel. Befintliga skorstenar.
 • Befintliga locklistpaneler samt fönstersättningen på husen kring det västra gårdstunet.
 • Befintlig faluröd färgsättning, samt färgsättning beträffande vita detaljer i form av fönsteromfattningar, vindskivor och knutbrädor.
 • Befintliga spröjsade fönster. Befintliga fönsteromfattningar där sidobrädorna omsluter topp– och bottenbrädan.
 • Befintliga grundmurar.
 • Befintliga pariserblå och svarta trädörrar.
 • Befintliga farstukvistar. Befintliga profilsågade snickerier på farstukvistar.
 • Befintligt spjälstaket samt befintliga staketstolpar samt gjutjärnsgrinden mot Fiskgatan.

Karta över kulturmiljöer

I kartan kan du ta del av rapporterna för de olika byarna eller områdena. Du kan även se rekommendationer och riktlinjer genom att söka efter en fastighet eller leta dig fram i kartan.

 • I nedre högra hörnet kan du välja vilka kartlager som du vill se. Du kan välja att visa ett eller flera lager samtidigt.
 • Verktygen till vänster använder du för att till exempel zooma in eller ut och för att mäta avstånd.
 • Överst i kartan finns en sökruta. Här kan du söka efter en specifik adress eller fastighet.
 • I det övre högra hörnet finns verktyg som du kan använda för att spara, skriva ut eller dela kartan.

Teckenförklaring till kartan

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

 • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbrukslandskapets öppna och hävdade karaktär.
 • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
 • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Viktigt om bedömningar

Den inventering som ligger till grund för detta kulturmiljöprogram är översiktlig och inkluderar i detalj endast den bebyggelse som bedömts som välbevarad, och/eller representativ för en berättelse som är viktig eller framträdande i Leksands kommun.

De värden som listas på hemsidan och i rapporten utgör ett kunskapsunderlag och är inte juridiskt bindande. Prövningen av de kulturvärden som konstateras i förhållande till en given förändringsprocess sköts av kommunen i exempelvis bygglovsärenden eller detaljplanering. Kommunen är enligt Plan och bygglagen (2010:900) den part som är ansvarig för att göra avvägningar mellan olika allmänna och enskilda intressen.

Du kan läsa mer om planeringsprocessen och avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen i Plan och bygglagen, eller på Boverkets hemsida PBL Kunskapsbanken, där lagen förklaras mer ingående och tydligt i sitt sammanhang.

Plan och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverkets PBL Kunskapsbanken Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: