Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

More 8

Modernistisk timmervilla med intryck från den traditionella timmerhuskulturen rörande material, fönster och farstukvist. Skalan, volymen och höjden ansluter till den traditionella parstugan.

Timmervilla på fastigheten More 8.

Ivar Sanicks timmervilla ritades av distriktsarkitekt Erik Wåhlin och uppfördes 1952. Byggnaden var en av de första som byggdes till följd av den folkliga timmerhuskulturens återuppväckelse kring 1900–talets mitt. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: More 8

Byggherre: Ivar Sanick

Entreprenör: Byggnadsingenjör Nils Skoglund

Arkitekt: Distriktsarkitekt Erik Wåhlin

Byggår: 1952

Placering och översiktlig beskrivning

Ett långsmalt rödfärgat timmerhus i ett och trekvartsplan med sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel. Grunden är betonggjuten med källarvåning. Vindskivor är rödfärgade. På östra gaveln mot hörnet en öppen farstukvist med svarvade vitmålade hörnstolpar bärande upp ett sadeltak. Räckena har rödfärgade fronter. Dörren har dörrblad av liggande dubbelfasspontpanel som blåmålats. Handtag och gångjärn är i svart dekorativt smide. Fönstren är tvålufts med tre spröjsade rutor per båge och på övervåningen lägre tvåluftsfönster med två spröjsade rutor per båge. Ett enstaka enluftsfönster med två spröjsade rutor finns också. Fönsterfodren är vitmålade av senare utförande. Källarfönstren har gråmålade bågar. Mot södra långsidan finns en altan med skärmskydd och räcke i form av rödfärgad locklistpanel och altandörr med väderskydd i form av ett litet sadeltak. En skorstensmur finns mitt på nocken. Vidare finns en vinklad rödfärgad uthuslänga av äldre modell med en carport anslutande på ena gaveln. Längs delar av tomgränsen och mot Movägen löper en gärdesgård.

Arkitekturstil

Modernistisk timmervilla med intryck från den traditionella timmerhuskulturen rörande material, fönster och farstukvist. Skalan, volymen och höjden ansluter till den traditionella parstugan.

Historik

Platsen var in på 1900–talet tallbevuxen mo. Huset ritades av distriktsarkitekt Erik Wåhlin 1952. Ritningen var utställd på Leksands hemslöjd 1952. Byggherre var Ivar Sanick, född i Trondheim 1902, forskningskemist, utbildad i USA, uppfinnare.

Värdebeskrivning

More 8 har särskilt kulturvärde. Det är ett av de första timmerhusen som distriktsarkitekt Erik Wåhlin ritade som ett led i den medvetna satsningen på återupptagande av timmerhusbyggandet under tiden närmast efter andra världskriget. Det berättar om hur den moderna utvecklingen i Leksand och byggandet av moderna bostäder under efterkrigstiden, i en tid av snabb samhällelig omvandling, skulle ske även med tekniker, former och material som var beprövade från bondesamhällets traditionella byggnadskultur. Satsningen på timmerhuskulturen var en del i tanken att Leksand skulle utvecklas utan att överge sin historia och det så uppmärksammade kulturlandskapet.

Värden/var varsam med:

 • Byggnadens befintliga placering, stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupiga takpannor. Befintlig skorsten.
 • Befintlig utformning av timmerfasaderna samt befintlig utformning rörande fasadkompositioner, fönstersättning och sockel.
 • Befintlig utformning rörande fönster, fönsteromfattningar, dörr och farstukvist.
 • Befintlig färgsättning av timmer och vindskivor i röd slamfärg respektive.
 • Befintlig vit färgsättning på fönster, fönsterfoder och delar av farstukvisten samt blå färgsättning på dörr samt förekommande röd m.m. färgsättning på farstukvist. Befintlig grå färgsättning på sockel och källarfönster.
 • Befintlig utformning av gärdesgård.

Karta över kulturmiljöer

I kartan kan du ta del av rapporterna för de olika byarna eller områdena. Du kan även se rekommendationer och riktlinjer genom att söka efter en fastighet eller leta dig fram i kartan.

 • I nedre högra hörnet kan du välja vilka kartlager som du vill se. Du kan välja att visa ett eller flera lager samtidigt.
 • Verktygen till vänster använder du för att till exempel zooma in eller ut och för att mäta avstånd.
 • Överst i kartan finns en sökruta. Här kan du söka efter en specifik adress eller fastighet.
 • I det övre högra hörnet finns verktyg som du kan använda för att spara, skriva ut eller dela kartan.

Teckenförklaring till kartan

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

 • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbrukslandskapets öppna och hävdade karaktär.
 • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
 • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Viktigt om bedömningar

Den inventering som ligger till grund för detta kulturmiljöprogram är översiktlig och inkluderar i detalj endast den bebyggelse som bedömts som välbevarad, och/eller representativ för en berättelse som är viktig eller framträdande i Leksands kommun.

De värden som listas på hemsidan och i rapporten utgör ett kunskapsunderlag och är inte juridiskt bindande. Prövningen av de kulturvärden som konstateras i förhållande till en given förändringsprocess sköts av kommunen i exempelvis bygglovsärenden eller detaljplanering. Kommunen är enligt Plan och bygglagen (2010:900) den part som är ansvarig för att göra avvägningar mellan olika allmänna och enskilda intressen.

Du kan läsa mer om planeringsprocessen och avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen i Plan och bygglagen, eller på Boverkets hemsida PBL Kunskapsbanken, där lagen förklaras mer ingående och tydligt i sitt sammanhang.

Plan och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverkets PBL Kunskapsbanken Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: