Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Målarmästare Daniels, Nygård 4

En tvåvånings gulputsad villa med sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel. Huset är placerat indraget på tomten med stor trädgårdsyta mot Bygatan.

Målaremästare Axel Daniels småhus från 1945 i funktionalitisk stil.

Målaremästare Axel Daniels småhus från 1945 i funktionalitisk stil. Byggnaden hade förut karaktäristiska fönsterluckor. Byggnaden uppfördes efter ritningar av arkitekt Åke Sjöman. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Målarmästare Daniels, Nygård 4

Byggherre: Målaremästare Axel Daniels

Arkitekt: Arkitekt Åke Sjöman

Byggår: 1945

Placering och översiktlig beskrivning

En tvåvånings gulputsad villa med sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel. Huset är placerat indraget på tomten med stor trädgårdsyta mot Bygatan. På gaveln mot Hagagatan finns en garageinfart i källarvåningen. Fönstren är till övervägande delen tvåluftsfönster. Mot Bygatan finns större treluftsfönster varav det på nedervåningen har ett bredare mittfönster och det mot balkongen har en dörr i mittpartiet. Mot väster finns två lägre och mindre treluftsfönster varav det på övervåningen har blyspröjsade rutor. Fönster vid trapphus och på vindsvåningen är mindre enluftsfönster. Källarvåningen har fönster med grönmålad karm. Entrédörren ligger en halvtrappa upp från markplan och är av trä med glasruta. På västra gaveln finns en ingång med ett flackt skärmtak. Balkongen var skyddad av ett enkelt skärmtak i plast. Garageportarna är klädda med karosseripanel som är grönmålad och försedda med glasrutor. Fönster och vindskivor är vitmålade. En murad skorsten i funktionalistisk stil är centralt placerad på taknocken. Balkong– och altanfronter av grönmålad plåt samt grönmålade fönsterluckor har avlägsnats på senare tid. Trädgården är uppvuxen och har typiska modernistiska inslag som slingrande gång med plattor av älvdalskvartsit, grindstolpar av älvdalskvartsit och spjälstaket.

Arkitekturstil

En modernistisk villa med drag från funktionalismen men också drag från traditionell bebyggelse såsom sadeltak och blyspröjsade fönster.

Historik

Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av Byåkern. Målarmästare Axel Daniels från Ullvi lät uppföra villan 1945 efter ritningar av arkitekt Åke Sjöman i Leksand. På de första ritningarna finns inga fönsterluckor och huset uppfördes utan sådana. Redan år 1948 lät Axel Daniels måla om huset i ljus färgsättning, påföra fönsterluckor samt uppföra ett staket. Fönsterluckor är ett tidstypiskt inslag som ofta återfanns på Åke Sjömans villor från tiden liksom blyspröjsade fönster. Enligt uppgift är huset interiört välbevarat med dekorationsmålningar av målarmästare Daniels. Axel Daniels drev målarfirma tillsammans med sin bror Johan Daniels.

Värdebeskrivning

Målarmästare Daniels fastighet Nygård 4 har särskilt kulturvärde. Det välbevarade huset och trädgården berättar om modernismens utformning av egnahem under den tidiga efterkrigstiden. Hus och trädgård har flera detaljer typiska för efterkrigstidens modernism och för arkitekt Åke Sjömans villor, däribland finns detaljer som är präglade av lokal traditionell byggnadskultur.

Värden/var varsam med:

 • Byggnadens skala, höjd, volym, stomme, form, takform och takvinkel.
 • Byggnadens placering på tomten, indragen från gaturummet.
 • Befintlig utformning beträffande tvåkupigt tegeltak, den modernistiska skorstenen och spetsvinkliga stuprör.
 • Befintlig utformning och karaktär beträffande byggnadens ljusgula slätputsade fasad, fasadkomposition och fönstersättning.
 • Befintliga fönster med karmar, blyspröjsade och ospröjsade bågar. Befintlig färgsättning på fönster med vitmålade fönster och grönmålade källarfönster.
 • Befintliga ytterdörrar och garageportar.
 • Befintlig utformning beträffande byggnadens entrépartier.
 • Befintlig karaktär beträffande trädgårdens disposition och växtlighet. Befintlig utformning beträffande grindstolpar, staket och trädgårdsgångar.

Karta över kulturmiljöer

I kartan kan du ta del av rapporterna för de olika byarna eller områdena. Du kan även se rekommendationer och riktlinjer genom att söka efter en fastighet eller leta dig fram i kartan.

 • I nedre högra hörnet kan du välja vilka kartlager som du vill se. Du kan välja att visa ett eller flera lager samtidigt.
 • Verktygen till vänster använder du för att till exempel zooma in eller ut och för att mäta avstånd.
 • Överst i kartan finns en sökruta. Här kan du söka efter en specifik adress eller fastighet.
 • I det övre högra hörnet finns verktyg som du kan använda för att spara, skriva ut eller dela kartan.

Teckenförklaring till kartan

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

 • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbrukslandskapets öppna och hävdade karaktär.
 • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
 • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Viktigt om bedömningar

Den inventering som ligger till grund för detta kulturmiljöprogram är översiktlig och inkluderar i detalj endast den bebyggelse som bedömts som välbevarad, och/eller representativ för en berättelse som är viktig eller framträdande i Leksands kommun.

De värden som listas på hemsidan och i rapporten utgör ett kunskapsunderlag och är inte juridiskt bindande. Prövningen av de kulturvärden som konstateras i förhållande till en given förändringsprocess sköts av kommunen i exempelvis bygglovsärenden eller detaljplanering. Kommunen är enligt Plan och bygglagen (2010:900) den part som är ansvarig för att göra avvägningar mellan olika allmänna och enskilda intressen.

Du kan läsa mer om planeringsprocessen och avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen i Plan och bygglagen, eller på Boverkets hemsida PBL Kunskapsbanken, där lagen förklaras mer ingående och tydligt i sitt sammanhang.

Plan och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverkets PBL Kunskapsbanken Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: