Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Kronofogdens, Kronan 4

En större villa med halvvalmat mansardtak täckt med tvåkupigt lertegel. Fasaderna är symmetriskt uppbyggda och putsade med ockragul spritputs med släta, vita fönsteromfattningar, pilastrar och väggband. Huset är uppförd i jugendbarock.

Fastigheten Kronofogdens

Kronofogdens som byggdes 1912 utformades i utpräglad jugendbarock och kan betraktas som ett särskilt påkostat, tillika ett något ovanligt inslag, på Noret under det tidiga 1900–talet. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Kronofogdens, Kronan 4

Byggherre: Otto Collin

Arkitekt: Konstnären Gustaf Ankarcrona och byggmästaren Daniel Skoglund.

Entreprenör: Byggmästare Hallmans Per Karlsson

Byggår: 1912

Placering och översiktlig beskrivning

En större villa med halvvalmat mansardtak täckt med tvåkupigt lertegel. Fasaderna är symmetriskt uppbyggda och putsade med ockragul spritputs med släta, vita fönsteromfattningar, pilastrar och väggband. Entrépartiet ligger några trappsteg upp från markplan och inramas av fyra kolonner som bär upp en balkong. Balkongen har motsvarande räcke i dekorativt smide lika som vid entrén, mellan kolonnerna. Hela entrépartiet fortsätter genom takfoten i en frontespis. Baksidan är utformad på motsvarande vis som en frontespis men saknar dörr och kolonner. Sockeln är gråputsad. Fönstren som är symmetriskt placerade är småspröjsade i två lufter med mittpost. På gavlarna finns även flera småspröjsade enluftsfönster och runda fönster med bred mittpost, två per gavel. På vardera frontespisen sitter ett lunettfönster. Entrédörren är en pardörr med speglar och överljus färgad i engelskt rött. På balkongen finns en fiskbensmönstrad dörr. På ena gaveln finns en köksingång med rombmönstrad dörr. Två skortensmurar med sparsmakad dekoration i nock. Stuprören är spetsvinklade. Närmare Gropgatan finns ett dubbelgarage i gulfärgad spontpanel med vita portar. Tomten var ursprungligen större. Mot Gropgatan löper ett staket med stolpar av granit och tre liggande brädor.

Arkitekturstil

Huset är uppförd i jugendbarock.

Historik

Tomten ligger på tidigare åkermark, Österåkern. Byggnaden uppfördes 1912 av kronofogde Otto Collin med byggmästare Hallmans Per Karlsson som entreprenör. Huset ritades av konstnären Gustaf Ankarcrona och byggmästaren Daniel Skoglund. Under en period lär byggnaden under namnet Kronloftet ha fungerat som annex till Turisthemmet. Otto Collin var fram till 1917 kronofogde, ett personligt ämbete som innebar att vara allmän åklagare, chef för polisen samt att ha ansvar för skatteuppbörd och indrivningar. Han var vidare den förste ordföranden i byggnadsnämnden i Leksands–Norets municipalsamhälle från 1905.

Värdebeskrivning

Kronofogdens har särskilt kulturvärde och berättar om uppkomsten av ett mer välbärgat skikt av handelsmän och tjänstemän i Leksand under decennierna omkring sekelskiftet år 1900. Det var en kategori som genom bildandet av municipalsamhället gynnade tätortsutvecklingen på sandjordarna norr om Norsgatan tillhörande byn Noret.

Värden/var varsam med:

 • Byggnadens befintliga placering, stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt lertegel och spetsvinklade stuprör.
 • Befintlig utformning rörande skorstenar.
 • Befintlig utformning av putsfasaderna med spritputs respektive slätputs och grund samt befintlig utformning rörande fasadkomposition, fönstersättning, entréparti och frontespiser.
 • Befintlig utformning rörande fönster, fönsteromfattningar, dörromfattningar och entrépartiets och balkongens smidesräcken.
 • Befintlig utformning av ockragul färgsättning på puts och vit färgsättning pilastrar, väggband och fönsteromfattningar.
 • Befintlig utformning av staketstolpar av granit.

Karta över kulturmiljöer

I kartan kan du ta del av rapporterna för de olika byarna eller områdena. Du kan även se rekommendationer och riktlinjer genom att söka efter en fastighet eller leta dig fram i kartan.

 • I nedre högra hörnet kan du välja vilka kartlager som du vill se. Du kan välja att visa ett eller flera lager samtidigt.
 • Verktygen till vänster använder du för att till exempel zooma in eller ut och för att mäta avstånd.
 • Överst i kartan finns en sökruta. Här kan du söka efter en specifik adress eller fastighet.
 • I det övre högra hörnet finns verktyg som du kan använda för att spara, skriva ut eller dela kartan.

Teckenförklaring till kartan

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

 • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbrukslandskapets öppna och hävdade karaktär.
 • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
 • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Viktigt om bedömningar

Den inventering som ligger till grund för detta kulturmiljöprogram är översiktlig och inkluderar i detalj endast den bebyggelse som bedömts som välbevarad, och/eller representativ för en berättelse som är viktig eller framträdande i Leksands kommun.

De värden som listas på hemsidan och i rapporten utgör ett kunskapsunderlag och är inte juridiskt bindande. Prövningen av de kulturvärden som konstateras i förhållande till en given förändringsprocess sköts av kommunen i exempelvis bygglovsärenden eller detaljplanering. Kommunen är enligt Plan och bygglagen (2010:900) den part som är ansvarig för att göra avvägningar mellan olika allmänna och enskilda intressen.

Du kan läsa mer om planeringsprocessen och avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen i Plan och bygglagen, eller på Boverkets hemsida PBL Kunskapsbanken, där lagen förklaras mer ingående och tydligt i sitt sammanhang.

Plan och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverkets PBL Kunskapsbanken Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: