Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Hedbys Olles, Fyrkanten 9

Gården är uppförd i en stil som anknyter till den lokala timmerhuskulturen men byggnadstekniken är regelvirkeskonstruktion klädd med rödfärgad träpanel, vanlig vid sekelskiftet kring år 1900.

 Hedbys Olles med karaktäristisk ursprunglig glasveranda.

Hedbys Olles med karaktäristisk ursprunglig glasveranda. Byggnaden tillkom som manbyggnad för ett nytt jordbruk efter branden i Noret 1902. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Hedbys Olles, Fyrkanten 9

Byggherre: Hedbys Olof Olsson

Placering och översiktlig beskrivning

En före detta bondgård bestående av ett boningshus i en och enhalv plan, en uthuslänga som ursprungligen stod gavel mot gavel med boningshuset men som sedan omkring 1990–talet har byggts ihop med en liten vinkeltillbyggnad. Byggnaderna har rödfärgad liggande spontpanel. Boningshuset har en inbyggd veranda i två våningar. Fönstren har två lufter, vita foder och kromoxidgröna bågar. Ett garage står fritt på tomten medan ett härbre som tidigare fanns på gården visserligen står kvar men tillhör grannfastigheten Fyrkanten 10. Dörrar är vitmålade i senare tids stil, omkring 1990–talet.

Arkitekturstil

Gården är uppförd i en stil som anknyter till den lokala timmerhuskulturen men byggnadstekniken är regelvirkeskonstruktion klädd med rödfärgad träpanel, vanlig vid sekelskiftet kring år 1900.

Historik

Tomten ligger på vad som vid storskiftet 1819–1826 var gränsland mellan Byåkern och Mellanåkern. Hedbys Olof Olsson (1875–1949) var son till Hedbys Olof Andersson, som innehade den stora bondgården på Norsgatan där nuvarande Systembolaget ligger. Gården vid Hantverkaregatan uppfördes efter branden i Noret 1902. Boningshuset är uppfört 1904 och den stora ekonomibyggnaden 1906. År 1917 uppfördes en ladugård av murtegel. Jordbruket drevs fram till och med 1940–talet. På 1990–talet byggdes boningshus och ekonomibyggnad ihop med en vinkeltillbyggnad och dörrarna på boningshuset byttes mot vitmålade villadörrar som försågs med mindre skärmtak.

Söder om Hedbys Olles gård låg »Bleck–Saras«, som kring 1880–talet flyttat från en mindre stuga som fortfarande idag står kvar vid Gamla Siljansnäsvägen i Åkerö. På nedre botten i huset söder om Hedbys Olles bodde Bleck–Sara med sonen Bleck–Ernst under knappa omständigheter. Bleck–Sara drev någon slags kombination av en kaffe– och ölstuga. I våningen ovanpå bodde skräddare Lundin som sysslade med hemsömnad. När Faluvägen togs upp på 1940–talet revs gården och huset flyttades och blev bostadshus i södra Åkerö.

Värdebeskrivning

Hedbys Olles har särskilt kulturvärde och berättar å ena sidan om Norets ursprung i Leksands bondesamhälle där jordbruk fortfarande bedrevs fram till mitten av 1900–talet. Å andra sidan berättar den också om hur bondgårdar i synnerhet efter branden 1902 byggdes upp på nya platser än bondbyns etablerade byklasar längs Norsgatan och kring Fiskgårdarna/Fiskgatan. Längs Hantverkaregatan slog sig inte enbart nya yrkesgrupper ned utan även flera bönder med aktivt jordbruk. Gården är relativt välbevarad.

Värden/var varsam med:

 • Byggnadernas befintliga placering, stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel.
 • Befintliga skorstenar.
 • Befintliga spontpanelfasader samt befintlig fasadkomposition och fönstersättning.
 • Befintlig faluröd färgsättning samt vit färgsättning beträffande fönster, fönsterfoder, vindskivor och knutbrädor. Befintlig kromoxidgrön färgsättning på fönsterbågar.
 • Befintlig utformning rörande fönster, fönsteromfattningar och verandans utformning.

Karta över kulturmiljöer

I kartan kan du ta del av rapporterna för de olika byarna eller områdena. Du kan även se rekommendationer och riktlinjer genom att söka efter en fastighet eller leta dig fram i kartan.

 • I nedre högra hörnet kan du välja vilka kartlager som du vill se. Du kan välja att visa ett eller flera lager samtidigt.
 • Verktygen till vänster använder du för att till exempel zooma in eller ut och för att mäta avstånd.
 • Överst i kartan finns en sökruta. Här kan du söka efter en specifik adress eller fastighet.
 • I det övre högra hörnet finns verktyg som du kan använda för att spara, skriva ut eller dela kartan.

Teckenförklaring till kartan

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

 • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbrukslandskapets öppna och hävdade karaktär.
 • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
 • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Viktigt om bedömningar

Den inventering som ligger till grund för detta kulturmiljöprogram är översiktlig och inkluderar i detalj endast den bebyggelse som bedömts som välbevarad, och/eller representativ för en berättelse som är viktig eller framträdande i Leksands kommun.

De värden som listas på hemsidan och i rapporten utgör ett kunskapsunderlag och är inte juridiskt bindande. Prövningen av de kulturvärden som konstateras i förhållande till en given förändringsprocess sköts av kommunen i exempelvis bygglovsärenden eller detaljplanering. Kommunen är enligt Plan och bygglagen (2010:900) den part som är ansvarig för att göra avvägningar mellan olika allmänna och enskilda intressen.

Du kan läsa mer om planeringsprocessen och avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen i Plan och bygglagen, eller på Boverkets hemsida PBL Kunskapsbanken, där lagen förklaras mer ingående och tydligt i sitt sammanhang.

Plan och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverkets PBL Kunskapsbanken Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: