Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök Sök

Frälsningsarmén, Hedbys 7

En envånings möteslokal längs med Hantverkaregatan hopbyggd med en tvåvånings byggnadskropp längs Faluvägen. Nuvarande utseende är resultatet av en grundlig renovering 1964.

Frälsningsarméns byggnad.

Frälsningsarméns byggnad kan ha uppförts så tidigt som under 1880–talet. Idag har byggnaden en lågmäld funktionalistisk framtoning som markeras bland annat av den karaktäristiska entrén med skärmtak. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Frälsningsarmén, Hedbys 7

Placering och översiktlig beskrivning

En envånings möteslokal längs med Hantverkaregatan hopbyggd med en tvåvånings byggnadskropp längs Faluvägen. Den senare med kontorslokaler och lägenhet. I vinkeln inne på gården finns en mindre inbyggd entré med takterrass. Entrén mot Faluvägen är indragen med utskjutande skärmtak likt en baldakin och en enkel betonggjuten trapp med svartmålade järnräcken. Båda byggnadskropparna har en låg grund av granit, fasad av gulfärgad locklistpanel, sadeltak med tvåkupigt lertegel. Fönstren på möteslokalens båda långsidor är av typ korspostfönster medan fönstren på byggnadskroppen mot Faluvägen är tvåluftsfönster. Samtliga fönster är grönmålade och från 1980–talet eller senare.

Fönsterfoder, portomfattning med skärmtakssarg, knutbrädor, vindskivor och hängrännor är målade i en mörkare gul kulör än fasaden. Dörrarna är av trä. Entrén har partier med sidoljus. Mot tomtgränsen i norr finns ett litet garage med likadan fasad som huvudbyggnaden.

Arkitekturstil

Byggnaden kan delvis vara av timmer men är även troligen av regelvirkeskonstruktion med fasad av träpanel och ansluter till den träbyggnadsstil som förekommer under det framväxande industrisamhället i kölvattnet på timmerhuskulturen.

Historik

Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av Byåkern. Den befintliga möteslokaldelen kan vara uppförd på 1880–talet. I slutet på 1890–talet hade Frälsningsarmén möteslokal i en byggnad med ingång från norr. Frälsningsarmén hade tidigare hållit till på Naijströms gård i kvarteret Grönstedt. År 1911 byggdes huset till. Åtminstone fram till mitten av 1900–talet var byggnaden rödfärgad. Nuvarande utseende är resultatet av en grundlig renovering 1964. Frälsningsarméns orkester övade under en tid i Sparrings stuga, en liten soldat­stuga med uthus på granntomten norrut. Omedelbart söder om fastigheten låg från tiden kring sekelskiftet 1900 Larssons slakteri som revs när Faluvägen drogs fram på 1940–talet.

Värdebeskrivning

Frälsningsarmén har kulturvärde och berättar om folkrörelsernas framväxt, storlek och samhälleliga betydelse under industrisamhällets framväxt i Leksands–Noret kring sekelskiftet år 1900.

Värden/var varsam med:

 • Byggnadens befintliga placering, stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt lertegel. Befintlig utformning rörande skorsten.
 • Befintlig utformning av fasaderna i träpanel med knutbrädor, grund samt befintlig utformning rörande fasadkomposition och fönstersättning.
 • Befintlig utformning rörande fönster och fönsteromfattningar av trä.
 • Befintlig utformning av gul färgsättning av träpanel, mörkare gul färgsättning av fönsterfoder, knutbrädor, vindskivor, grön färgsättning av fönster.
 • Befintlig utformning av entrén med dörrar och skärmtak.

Karta över kulturmiljöer

I kartan kan du ta del av rapporterna för de olika byarna eller områdena. Du kan även se rekommendationer och riktlinjer genom att söka efter en fastighet eller leta dig fram i kartan.

 • I nedre högra hörnet kan du välja vilka kartlager som du vill se. Du kan välja att visa ett eller flera lager samtidigt.
 • Verktygen till vänster använder du för att till exempel zooma in eller ut och för att mäta avstånd.
 • Överst i kartan finns en sökruta. Här kan du söka efter en specifik adress eller fastighet.
 • I det övre högra hörnet finns verktyg som du kan använda för att spara, skriva ut eller dela kartan.

Teckenförklaring till kartan

Kulturmiljökartan redovisar en klassificering av miljöer och bebyggelse enligt följande:

 • Röda områden markerar större landskapsavsnitt och bebyggelseområden med kulturvärden eller mycket höga kulturvärden. Värdebärande egenskaper inom dessa områden kan exempelvis vara byggnaders färgsättning, skala och form, sammanhållen byggnadshöjd eller jordbrukslandskapets öppna och hävdade karaktär.
 • Lila områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha kulturvärden.
 • Blå områden markerar gårdar, byggnader, odlings- eller betesmark och bebyggelseområden som bedöms ha särskilt kulturvärde.

Viktigt om bedömningar

Den inventering som ligger till grund för detta kulturmiljöprogram är översiktlig och inkluderar i detalj endast den bebyggelse som bedömts som välbevarad, och/eller representativ för en berättelse som är viktig eller framträdande i Leksands kommun.

De värden som listas på hemsidan och i rapporten utgör ett kunskapsunderlag och är inte juridiskt bindande. Prövningen av de kulturvärden som konstateras i förhållande till en given förändringsprocess sköts av kommunen i exempelvis bygglovsärenden eller detaljplanering. Kommunen är enligt Plan och bygglagen (2010:900) den part som är ansvarig för att göra avvägningar mellan olika allmänna och enskilda intressen.

Du kan läsa mer om planeringsprocessen och avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen i Plan och bygglagen, eller på Boverkets hemsida PBL Kunskapsbanken, där lagen förklaras mer ingående och tydligt i sitt sammanhang.

Plan och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverkets PBL Kunskapsbanken Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: