Varning för lupiner

Lupinerna sprider sig längs vägrenarna och utanför trädgårdar till glädje för en del människor som tycker att det är vackert! 

Visst är de blårosavita blommorna dekorativa i masseffekt men det finns en tung baksida. Lupinerna sprider sig och tar över där våra traditionella ängsväxter haft en reträttplats, till exempel längs vägrenarna. Växter som prästkragar, blåklockor, kattfot, tjärblomster och gulmåra har inte en chans mot de storväxta lupinerna. När lupiner etablerar sig får de spädare ängsväxterna för lite ljus.

Det finns även fog för att varna för dessa framfusiga växter i trädgården - lupinerna konkurrerar ut det mesta om de får chansen! Lupinen är också en ärtväxt som fixerar kväve till sina rötter.

Artfattigare värld

Fjärilar och andra insekter ofta är knutna till speciella växter. Det är en anpassning som bygger på instinkt och som utvecklats under mycket lång tid. Lupiner känner de inte igen och blir därför inte intresserade av lupinens nektarn eller att lägga ägg där. På det hela taget så bidrar lupinernas expansion till en artfattigare värld.

Alla kan hjälpa till

Vi kan alla vara naturvårdare genom att hålla efter lupinerna om vi har dem i vår närhet. Först och främst genom att  sluta  aktivt sprida lupiner! Vidare är det viktigt att berätta om faran med lupinerna då det för många människor är okänt. Bra bekämpning är att slå innan de går i blom och sätter frö. Lupiner producerar stor mängd frö och det är frön som lär kunna leva i marken uppåt 50 år. Men man får inte ge upp för lupinerna har kraftiga djupa rötter och kommer igen länge men - den som är riktigt uthållig vinner kampen.

Främmande/invasiva arter

Vi har inte varit snabba med att ta tag i detta problem i Sveriget och det som fattas nu är en nationell förordning som pekar ut vilken myndighet som har nationellt ansvar. Naturvårdsverket tillsammans med HAV förväntas bli de myndigheter som får i uppdrag att utarbeta handlingsplaner för främmande/invasiva arter – dit lupinen hör. Läs mer om främmande arter på naturvårdsverkets hemsida

LONA-projekt

Leksands kommun sökte och fick 2015  ett LONA-bidrag (statens satsning på lokal och kommunal naturvård) för att genomföra projektet "Varning för lupiner". Projektet går i första hand ut på att sprida informationen om problematiken kring lupiner. Vidare att få en uppfattning om hur lupinläget är i Leksand och då främst längs vägar och i byar/fäbodar. Under 2017 går arbetet främst ut på att lokalisera platser med lite lupiner = mindre åtgärder krävs för att få bort dem. Förhoppningsvis kan vi längre fram i samarbete med andra aktörer påbörja bekämpning av lupiner.

Har du goda råd och egna erfarenheter så tar vi tacksamt emot dessa!

Definition

En invasiv art är en art som transporterats till ny miljö, etablerat sig där, expanderat och ställer till skada.

Sidansvarig: Åsa Rydell (asa.rydell@leksand.se)
Senast uppdaterad måndag 03 juli 2017 13:22